wersja do wydruku Piotr Rewig 16.11.2017 14:38

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - RZECZNIK PRASOWY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

RZECZNIK PRASOWY
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016, poz. 902 ze zm.)
 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa prasowego.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • znajomość Regulaminu Organizacyjnego i struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz w zakresie dziennikarstwa,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i komunikacji interpersonalnej,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Umiejętności:

 • obsługa komputera (pakiet Office),
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zarządzanie polityką informacyjną;
 • przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o działalności Burmistrza;
 • analizowanie publikacji prasowych oraz informacji radiowych i telewizyjnych zawierających tematykę związaną z działalnością Burmistrza Miasta i Urzędu, udzielanie sprostowań i odpowiedzi na krytykę prasową;
 • reprezentowanie Burmistrza Miasta w kontaktach z mediami;
 • udział w konferencjach i spotkaniach;
 • wielopłaszczyznowa współpraca z mediami;
 • koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie komórki organizacyjne.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.922 j.t.).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

UWAGA: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego”, w terminie do 30 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - RZECZNIK PRASOWY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2017 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż