wersja do wydruku Piotr Rewig 29.11.2017 19:22

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: dz. u. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającej:
  Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja
  Tel.: 076 8779 100                 Fax.: 076 8783 120
  REGON: 30647653                NIP: 694-15-66-116

 2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja.

Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:

Selektywne gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie do odpowiednich dla danego rodzaju odpadu pojemników. Pojemniki będą zestawione w tzw. gniazda „zespoły pojemników” i rozmieszczone na terenie miasta, których wyposażenie będzie miało co najmniej jeden:

 1. pojemnik o pojemności 1100 litrów w kolorze niebieskim na papier i makulaturę,

 2. pojemnik o pojemności 1100 litrów w kolorze jasnożółtym na odpady suche,

 3. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze zielonym na szkło kolorowe,

 4. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze białym na szkło bezbarwne,

 5. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne PET

 

Miejsca rozmieszczenia na terenie miasta gniazd do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Na dzień 13 stycznia 2017 r. miasto posiada 89 punkty do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz tzw. dzwony trójdzielne w ilości 3 szt. Wyposażenie gniazd w pojemniki należy do Usługodawcy.

 1. Szacunkowa wartość zamówienia:

Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 335 000,00zł.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Al. Miła 2
  59-500 Złotoryja

 2. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

  Podstawa prawna : art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

  Uzasadnienie wybory trybu: Uchwałą nr 0007.XXIII.194.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Złotoryi powierzyła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Złotoryi wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. Gmina jest w 100% właścicielem udziałów w Spółce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału prywatnego, a zamawiający tj. Gmina Miejska Złotoryja sprawuje nad tą osobą prawną całkowitą kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę.

 3. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

  Planowany czas trwania umowy i jednocześnie realizacji zamówienia : od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 4. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Grzegorz Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2017 19:22