UCHWAŁA NR 0007.XXXII.277.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875) i   art. 4 1   ust. 1-2 i art.182  ustawy  z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 )  uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się  Miejski  Program  Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2018r w brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2017, w terminie do 31 marca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXII.277.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.12.2017 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.03.2019 14:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 569