UCHWAŁA NR 0007.XXXII.278.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”  w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXII.278.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.12.2017 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.12.2017 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 153