wersja do wydruku Piotr Rewig 06.12.2017 14:04

Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 0050.331.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 05.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817)  zarządza się  co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadańpublicznych w zakresie:
  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień
  • profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
  • kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
 2. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2017 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż