wersja do wydruku Piotr Rewig 07.12.2017 10:25

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryja
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405) oraz w związku z uchwałą nr 0007.XXIII.192.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi, z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w sali nr 11, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż