Protokół Nr 0002.XXXII.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. 

Na podstawie art. 20  ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecny usprawiedliwiony radny Franciszek Słaby)  co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego  w osobach : Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego, Sekretarza  Włodzimierza Bajońskiego i Skarbnika Grażynę Soję, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnych mediów oraz pozostałych zaproszonych gości.

AD. 1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany  porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Gminie Miejskiej Złotoryja za rok 2016. Patologia wśród młodzieży.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 r
6.2. - w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
6.3. - w sprawie przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018,   
6.4. – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi,
6.5. -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka  Brodatego w Złotoryi i Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi,
6,6,- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej,
6.7.- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej,
6.8.- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  Dolnośląskiego 
6.9.- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu oraz przedsiębiorczości  listy gratulacyjne otrzymali:
Pani Danuta Sosa -  za organizację VI Złotoryjskiego Przeglądu  Kultury Kresowej.
Pan Jerzy Nadolny Prezes Firmy  Mine Master Sp. z o.o.  – za wyróżnienie firmy „Dolnośląskim Kluczem Sukcesu”.
Pan Andrzej Kocyła -  za organizację Pucharu Europy  WRPF 2017.
Pani Gabriela Forgiel – trenerka Sportowej Akademii Taekwon - Do – za zdobycie  przez zawodnika Akademii 2 srebrnych medali.
Pan Karol Forgiel – trener Akademii Sportowej TAEKWON- Do  - za  zdobycie przez zawodnika 2 srebrnych medali.
Pan Jakub Seroka – za zdobycie 2 srebrnych medali podczas  międzynarodowego turnieju MASTERS MAZOVIA CUP 2017.
Pan Józef Leśnicki – za szkolenie zawodników i zdobycie 9 medali  przez zawodników Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „ASKLEPIOS” podczas
Mistrzostw Europy IMAF w sztukach walki.
Wyróżnieni listami gratulacyjnymi zawodnicy to:
Marielita Kordniuk – zdobywczyni  złotego medalu,
Julia Tańska – zdobywczyni  srebrnego medalu,
Kajetan Tkaczyk – zdobywca złotego i srebrnego medalu,
Łukasz Kowalczyk – zdobywca złotego i srebrnego medalu,
Konrad Tkaczyk – za zdobycie złotego i brązowego medalu,
Dawid Nowak – za zdobycie brązowego medalu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła 3 minutową przerwę w obradach od godz.  13.57 do godz. 14-tej.
O godzinie  14-tej obrady zostały wznowione.

AD. 2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXI.2017 z sesji z dnia 30 października 2017 r.

AD.3 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Stanisław Pazera – zgłosił, że przy  zejściu Nad Zalew , od strony osiedla
a także  na ul. Hożej 5 i Podwale 3 stoją lampy oświetleniowe w bardzo złym stanie. Podstawa lamp jest skorodowana, w czasie dużego wiatru grożą przewróceniem.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1)  Niejednokrotnie zgłaszałem potrzebę naprawy łuszczącej się kostki brukowej.  Taki stan jest np. koło Starostwa, koło Fontanny Delfina, koło sklepu w Dolnym Rynku. Nie widać efektów moich interwencji.
2)  Mieszkańcy zgłosili mi, że na ul. Legnickiej ( koło basenu)  jest drzewo wiszące nad  drogą, może w każdej chwili się przewrócić.
3) Na tym samym odcinku drogi ( zgłaszają mieszkańcy)  kierowcy urządzają sobie rajdy. Proszę zainteresować tą sprawą policję.

Radna Agnieszka Zawiślak –
1)  Proszę o niezwłoczne wyłożenie podjazdu i schodów antypoślizgową gumą
przed budynkiem komunalnym w Złotoryi na al. Miłej 6 gdzie mieszka  niepełnosprawne dziecko. Jakie kroki zostały poczynione w powyższej sprawie.
2) Proszę o naprawę w 2018 r. chodnika przy ul. Staszica w Złotoryi. W chodniku znajdują się liczne dziury i nierówności.

Radny Waldemar Wilczyński zwrócił się o niezwłoczne wyjaśnienie  sprawy parkingu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Górnej. Ktoś sobie z miejsca dla niepełnosprawnych wygrodził miejsce dla użytkowania ogólnego.

Radny Marcin Gagatek  złożył wnioski o:
1)  Zrobienie oświetlenia na  ul. Śląskiej  przy posesji nr 3 i  26. Jest tam błoto i ciężko jest przejść.
2)  Na ul. Hożej  nr 22 i 28 kratki ściekowe zapadły się i samochody wpadają  w dziury.
3) Na parkingu przy Szpitalu stoją już od dłuższego czasu spalone samochody.
Trzeba zająć się ich usunięciem ponieważ zajmują miejsca parkingowe.

Radny Bogdan Łoś -  zgłosił potrzebę :
1) Wykonania wiaty przystankowej na ul. Kolejowej w miejscu, gdzie zatrzymuje się autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły. 
2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, rozważenie wykonania w tym miejscu  przyjścia dla pieszych.

AD. 4 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  ZŁOTORYJA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski  omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe  sprawozdanie radni otrzymali drogą mejlową. 
Stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Kocyła  zapytał czy  sprawa nagłośnienia na stadionie zostanie  rozwiązana?
Burmistrz  zapewnił, że problem zostanie rozwiązany do rundy wiosennej.

AD.5 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA ZA ROK 2016. PATOLOGIA WŚRÓD  MŁODZIEŻY.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki .
Wysoka Rado ! – powiedział. Na posiedzeniu Komisji  sprawozdanie było szczegółowo omówione przez Przewodniczącego Komisji Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego oraz Panią Bożenę Popławską – Pełnomocnika ds. Uzależnień. Skupiliśmy się na patologii wśród młodzieży. Omawiane były  zagrożenia młodzieży jeżeli chodzi o narkotyki jak również alkohol. Sprawozdanie zostało przyjęte .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   dodała, że narkomania i alkoholizm to problem z którym borykają się wszyscy w Polsce, problem, który znany jest z życia społecznego.
Zwróciła się z pytaniem do radnych, czy chcą doszczegółowić swoją wiedzę na ten temat. 
Żaden z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Radny Waldemar Wilczyński  zaprosił radnych do  wpłacania śr. finansowych na  WOŚP oraz Szlachetną Paczkę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.30 do 14.40.

O godzinie 14.40  obrady zostały wznowione.

AD. 6 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada , projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Skarbnika Miasta.
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli decyzję o skierowaniu go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.276.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Złotoryja na 2017 r.

Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 listopada zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – powiedział Przewodniczący Komisji  Adam Bartnicki. Jednogłośnie skierowano projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.277.2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Na tym samym  posiedzeniu Komisji – poinformował jej Przewodniczący Adam Bartnicki -  omówiony został szczegółowo projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt oceniono pozytywnie i jednogłośnie skierowano na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.278.2017  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada  szczegółowo zapoznano się z projektem uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w szkołę ośmioletnią. Wyjaśnień na temat nowego statutu szkoły udzielał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Radni – członkowie Komisji – jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXII.279.2017 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi.

Na tym samym posiedzeniu Komisji – powiedział jej Przewodniczący Andrzej Kocyła – omówiono projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Miejskich w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum – w jedną, ośmioletnią  Szkołę Podstawową Nr 3. Projekt uchwały został skierowany na sesję Rady jednogłośnie.
Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.280.2017 w sprawie przekształcenia  dotychczasowego Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
i Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  im. Henryka Brodatego w Złotoryi.

Na  posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 22 listopada   - poinformował  jej
Przewodniczący Dariusz Dobosz -  zapoznano się z projektem uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia mpzp w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej. Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem uchwały uznała jej celowość i głosami 11 za skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14  przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.281.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Gospodarcza  zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia mpzp w obrębie 2 miasta a dot. ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej – powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz. Jednogłośnie skierowano projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0   wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.282.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Dariusz Dobosz  poinformował, że  Komisja analizowała także projekt uchwały dot. udzielenia  pomocy rzeczowej  dla  Województwa Dolnośląskiego (  przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego) i skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęła  Uchwałę Nr 0007.XXXII.283.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Komisja Gospodarcza   zapoznała się z uzasadnieniem  do projektu  uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego ( skrzyżowanie 
ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców) i podjęła  decyzję o skierowaniu go pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 14       przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXII.284.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Wstępnych odpowiedzi  udzielił Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski. Szczegółowe wyjaśnienia podnoszonych spraw otrzymają radni na piśmie.
Poinformował, że opracowany jest projekt zagospodarowania zejścia Nad Zalew, który przewiduje także oświetlenia. Stan pozostałych lamp sprawdzimy. Usterki w kostce brukowej występują ciągle, musimy je na bieżąco lokalizować. Sprawę wiszącego nad jezdnią drzewa na ul. Legnickiej zgłosimy do DSDiK we Wrocławiu. O rajdach samochodowych powiadomimy Policję. Przypominam jednak, że  miejsca niebezpieczne można teraz zgłaszać przez internet.
W sprawie wykonania zejścia  dla osoby niepełnosprawnej jesteśmy w kontakcie z PCPR i w przyszłym roku będzie to albo winda albo zjazd.
Zwrócimy się do DSDiK o naprawę chodnika przy ul. Staszica. Sprawdzimy, kto wykonał nielegalny podział parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Remonty ulic musimy robić po kolei, albo ul. Cicha, Magnoliowa albo Śląska. Sprawę zapadniętych studzienek na ul. Hożej zgłosimy do RPK.  Na wraki samochodów stojące na parkingu koło szpitala nie mamy przełożenia ale postaramy się to uporządkować. 
Wiata na ul. Kolejowej powstanie w roku przyszłym.
Radny Bogdan Łoś  zapytał, czy można postawić barierki zabezpieczające chodnik  przy ul. B. Getta Warszawskiego przy Księgarni.
Burmistrz  odpowiedział, że w projekcie rewitalizacji tego terenu są bardzo dobre rozwiązania tego problemu poprzez  stworzenie tzw. strefy zamieszkania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  w imieniu mieszkańców  ul. Łąkowej poprosiła  o ustawienie lustra  przy skręcie z ul. Chojnowskiej. Kierowcy  jeżdżą bardzo prędko,  ustawienie lustra pozwoli uniknąć wypadków.

V-ce Prezes RPK Paweł Macuga -   zaprosił na film o historii Jerzego Górskiego.
Chodzi o walkę z uzależnieniami, te formy, które funkcjonują nie zawsze zdają egzamin. Pan Jerzy Górski prawdopodobnie odwiedzi nasze miasto.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że bilety dla radnych zafundował Prezes RPK Paweł Macuga. Natomiast Urząd Miejski zafundował 1000 biletów dla dzieci  i młodzieży z naszych szkół.

AD. 8 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przypomniała radnym o odbywających się:
- w dniu 5 grudnia 2017 r. spotkaniu organizowanym przez Komendę Powiatową Policji nt. bezpieczeństwa w mieście,
- w dniu 5 grudnia  2017 r. o godz.19-tej w Teatrze Polskim odbędzie się spektakl „Opowieść Wigilijna”,
- w dniu 13 grudnia 2017 r. w ZOKiR odbędzie się konferencja „Stan wojenny w Złotoryi”. Organizatorzy liczą na udział radnych w konferencji.
- poinformowała, że na podstawie pisma , które wpłynęło od Burmistrza  Miasta stwierdza, że wszyscy kierownicy jednostek złożyli oświadczenia  majątkowe.
Radny Waldemar Wilczyński  zaproponował, że w związku z licznymi wnioskami o uzupełnienie w mieście oświetlenia warto pokusić się o zakup lamp hybrydowych.

Radny Adam Bartnicki -  zwrócił uwagę na konieczność wykonania remontu  drzwi  wejściowych do budynku oficyna Urzędu Miejskiego.

Radny Władysław  Grocki – poruszył sprawę  wykonania ogrzewania w mieszkaniu Pani Czajkowskiej. Sprawa toczy się od kilku miesięcy.
Radny Józef Banaszek  potwierdził, że sprawa  trwa już ponad rok.
Burmistrz wyjaśnił, że   na pewne rzeczy Urząd nie ma wpływu np. na zły stan komina. W tym przypadku dokładamy starania ponad miarę. Ogrzewanie musimy oddać w takim stanie, żeby je przyjęli kominiarze, którzy zakwestionowali stan komina.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 15.20  Przewodnicząca  Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokółowała
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.12.2017 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.12.2017 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 56