BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 173/29 o powierzchni 0,6399 ha, położone w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej. Działka położona jest na terenie lekko pochyłym, ma kształt regularny zbliżony do trójkąta. Dojazd do działki bezpośredni drogą utwardzoną. Działka w chwili obecnej użytkowana rolniczo. W pobliżu znajdują się boksy garażowe, domy mieszkalne wielorodzinne oraz szkoła i tereny ogródków działkowych.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty orne.

Księga wieczysta LE1Z/00013488/5.

Cena nieruchomości: 1 275 510 zł brutto ( 1 037 000 zł netto plus 238 510 zł – 23%VAT)

Wadium: 130 000 zł do 22.02.2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 13 000 zł

Termin przetargu: 26.02.2018 r. godz. 10.00

Uzbrojenie: sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, sanitarna i deszczowa znajdują się na dz. 167/3, natomiast sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostaną doprowadzone w ciągu 3 lat.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): 3 U, KS, Z – projektowany zespół zabudowy usługowej (np. handel, oświata, kaplica) z towarzyszącą zielenią i parkingiem.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 02.08.2005 r.

Terminy poprzednich przetargów: 06.10.2005 r. (I przetarg), 06.12.2005 r. (II przetarg), 16.07.2007 r., 05.08.2008 r. (I przetarg), 21.07.2010 r. (I przetarg), 06.10.2010 r. (II przetarg).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 173/29 o powierzchni 0,6399 ha, położone w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.12.2017 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.02.2018 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 149