BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej;

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (0,1306 ha), ŁIII – łąki trwałe (0,1900 ha);

Cena nieruchomości [zł]: 159 900 zł brutto, (130 000 zł netto plus 23% VAT - 29 900 zł)

Wadium [zł]: 16 000 zł do dnia 22.01.2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 1 600 zł

Termin przetargu: 25.01.2018 r., godz. 10:00

Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.

Uzbrojenie: sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 31.12.2004 r., nr 263, poz. 4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 02.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): KS – Parking lub/i zabudowa usługowa, wystawiennicza lub produkcyjna oraz zieleń urządzona, z zastrzeżeniem zachowania istniejącego przejazdu na teren działki nr 85/1 w obrębie 1.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przez działkę nr 151 w obrębie 1 miasta Złotoryja (istniejącym przejazdem) ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85/1 (dostęp do drogi publicznej) w obrębie 1 miasta Złotoryja.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 19.03.2015 r. Terminy poprzednich przetargów: 06.07.2015 r. – I przetarg, 29.09.2015 r. – II przetarg, 12.05.2016 r. – I przetarg, 26.07.2016 r. – II przetarg, 20.10.2016 r. – kolejny przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Informacja o wyniku przetargu

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 151 o powierzchni 0,3206 ha, położonej w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1Z/00013487/8, wyznaczony na dzień 25 stycznia 2018 r. godz. 10.00 nie odbył się z uwagi na to, iż nikt nie przystąpił do przetargu. Właścicielem opisanej nieruchomości jest Gmina Miejska Złotoryja.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wyniosła 159 900 zł brutto (w tym: 130 000 zł netto plus 23%VAT tj. 29 900 zł).

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.12.2017 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.04.2018 08:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 179