UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.286.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 71.551.170,-z tego:
•dochody bieżące w wysokości 57.482.059,- 
•dochody majątkowe w wysokości 14.069.111,- 
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 800.000,-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7.000,-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11.262.111,-
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.
§ 2. 
1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 74.713.670, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55.472.847,
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.900.935,- z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.430.901,-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.470.034,-
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.785.000,-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.311.920,-
d) obsługę długu gminy w wysokości 980.000,-
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 494.992,-
2) wydatki majątkowe w wysokości 19.240.823,- z tego :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.590.823,- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8.421.565,-
b) zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 650.000,-
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.162.500 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.337.500,-
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.175.000,- Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 5.892.500 zł z tego:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000,-
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 892.500,-
§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem ze środków pochodzących z budżetu UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 390.000,- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 390.000,- na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł
2) poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.
§ 12. Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 220.000zł z przeznaczeniem na:
- realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175,000,-
- finansowanie wydatków oświatowych (na odprawy i doskonalenia zawodowe nauczycieli ) 45.000,-
§ 14. Ustala się dochody opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5.000.000 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 892.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.286.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:22.12.2017 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.01.2018 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 386