wersja do wydruku Piotr Rewig 29.12.2017 08:09

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2017 poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.01.2018 r. do 05.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: www.zlotoryja.bip.info.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o pzp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2017 08:09