wersja do wydruku Piotr Rewig 05.01.2018 13:22

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH
w Wydziale Spraw Społecznych
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.)
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 • doświadczenie w branży marketingowej,
 • biegła obsługa oprogramowania Microsoft Office,

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku marketing, zarządzanie, turystyka,
 • obsługa programu graficznego COREL,
 • prawo jazdy kategorii B,

Umiejętności :

 • twórcza realizacja koncepcji promocyjnych,
 • umiejętność negocjacji,
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu projektów,
 • zaradność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • planowanie działań promocyjnych,
 • tworzenie umów, tekstów reklamowych,
 • koordynowanie procesu realizacji umowy,
 • kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych,
 • organizacji i obsługa targów,
 • opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych,
 • ewidencja dokumentacji związanej z promocjami,
 • współpraca z działami odpowiedzialnymi za wdrażanie promocji,
 • organizacja spotkań, obsługa imprez organizowanych przez Gminę,
 • diagnozowanie zjawisk społecznych na terenie gminy i powiatu,
 • współpraca ze stowarzyszeniami.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.922 j.t.).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 76 8779 155.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Społecznych”, w terminie do 19 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2018 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż