wersja do wydruku Piotr Rewig 23.01.2018 14:40

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie, jako działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego.

Działka ma kształt nieregularny, teren lekko pochyły z dostępem do drogi publicznej, od strony ulicy znajduje się skarpa. Na terenie działki przebiegają linie energetyczne. Działka w chwili obecnej użytkowana rolniczo. W pobliżu znajduje się posterunek energetyczny, strefa ekonomiczna, zakłady naprawcze, domy mieszkalne.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Księga wieczysta: LE1Z/00013491/9

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RIIIa – grunty orne (0,7622 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): P/U – tereny projektowanego zainwestowania związanego ze strefą aktywności gospodarczej – zabudowa o funkcjach produkcyjnych lub/i usługowych, respektując przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy określone w rysunku planu.

Istniejące sieci infrastruktury technicznej, w szczególności linie elektroenergetyczne 110 i 20kV – do trwałej adaptacji. Dopuszcza się przebudowanie linii 20kV kolidujących z projektowanym zainwestowaniem. Dopuszcza się prowadzenie nowych linii 20kV równolegle do linii istniejących w minimalnej odległości dopuszczanej warunkami technicznymi.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 216 480 zł brutto (176 000 zł netto plus 40 480 zł - 23% VAT)

Wadium: 22 000 zł do 02 marca 2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 2 200 zł

Termin przetargu: 06 marca 2018 r. godz. 11.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03.01.2018 r.   

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2018 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż