wersja do wydruku Piotr Rewig 23.01.2018 14:47

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 338/15 o powierzchni 0,1832 ha, położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Lubelskiej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie, jako działka nr 338/15 o powierzchni 0,1832 ha, położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Lubelskiej. Działka ma kształt zbliżony do czworoboku foremnego, teren płaski. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.

Poprzez działkę przebiegają dwie linie energetyczne średniego napięcia, które mają zostać przesunięte poza obręb działki. Koszty skablowania i przesunięcia linii na koszt przyszłego nabywcy.

Uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, sanitarna i deszczowa.

Księga wieczysta: LE1Z/00013470/6.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (0,1828 ha), dr – drogi (0,0004 ha).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): U – teren projektowanych usług.

Na terenach oznaczonych symbolem U ustala się lokalizację obiektów usługowych z zielenią towarzyszącą. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy strome kryte dachówką.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 133 209 zł brutto (108 300 zł netto plus 24 909 zł – 23% VAT)

Wadium: 13 500 zł do 02 marca 2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 350 zł

Termin przetargu: 06 marca2018 r. godz. 10.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 14.10.2014 r.    

Terminy poprzednich przetargów: 19.11.2014 r. (I przetarg), 05.09.2017 r. (I przetarg)

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 338/15 o powierzchni 0,1832 ha, położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Lubelskiej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż