UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.293.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 173.220,00 w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96.220,00
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 77.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 173.220,00 tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.728,00
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 84.492,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja  na  rok  2018 otrzymuje  brzmienie  jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.293.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.01.2018 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.01.2018 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 130