UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.295.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2018, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja”, jednak nie więcej niż 25.215 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych).
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.01.2018 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.01.2018 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 136