UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.296.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniająca  uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w § 6 załącznika do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  "3. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Złotoryi może wziąć udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego tylko jeden raz."
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5b w brzmieniu:  "5a. Karta będzie dostępna w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji w godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy wskazane w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotoryja.
5b. Wypełnienia karty do głosowania należy dokonać osobiście w pok. nr 1 w obecności urzędnika miejskiego."
§ 2. W Uchwale nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 zmienia się treść załącznika nr 1 do Regulaminu Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.296.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.01.2018 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.01.2018 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 196