Uchwała Nr XLVI/305/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Na podstawie art.98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.3§ 2 pkt.7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153,poz. 1270 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2006r. Nr PN.II.0911-1/281/06 stwierdzające częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006r.
Nr XLIII/289/2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2.

  1. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącego Rady.
  2. 2. Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/305/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 60