UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.297.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
 
Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 0007.XXIII.192.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, uchwalonego uchwałą nr XXVI/239/2000 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 18 grudnia  2000 r.,  zmienionego uchwałą  nr  XXIII/138/2004  Rady  Miejskiej  w Złotoryi z dnia 9 lipca 2004 r., Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi, zwaną dalej planem miejscowym.
2. Przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym określono na rysunku planu miejscowego w skali 1:1000.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa §1. ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 3. Zgodnie z problematyką planu miejscowego oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem miejscowym, nie ustala się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dach płaski – dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem mniejszym niż 12 stopni;
2) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachowych;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii elementami takimi jak: wiatrołapy, wykusze, ryzality, balkony, tarasy, okapy dachowe, elementy odwodnienia dachów, gzymsy, pilastry, zwieńczenia otworów okiennych i drzwiowych, elementy dociepleń elewacji, pochylnie, schody wejściowe do budynków, podziemne części budynków i budowli;
4) teren – część obszaru objętego planem miejscowym wyznaczona na rysunku planu miejscowego liniami
rozgraniczającymi, oznaczona symbolem identyfikacyjnym terenu;
5) zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, nie powodującej przekroczenia standardów jakości środowiska  lub  standardów  emisyjnych  poza  terenem,  do  którego właściciel  posiada tytuł  prawny,    z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu miejscowego:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbol identyfikacyjny terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW”;
6) linia wymiarowa wraz z wymiarem;
7) przeznaczenie terenów:
a) MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub wielorodzinnej,
b) U/MW – teren zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) KS – teren zabudowy garażowej,
d) KDL – teren drogi publicznej - klasy lokalnej,
e) KDD – teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny       i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.
3. W ramach przeznaczeń terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, lit. b i lit. c, dopuszcza się realizację:
1) miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów;
2) dojść i dojazdów;
3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
4) zieleni urządzonej i placów zabaw;
5) budynków garażowych i gospodarczych;
6) obiektów infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych.
 
Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 
§ 6. 1. Część obszaru objętego planem miejscowym położona jest w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”.
2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach
odrębnych, odpowiednio:
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 1MN/MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) dla terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 2U/MW - jak dla terenów mieszkaniowo -
usługowych.
 
Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 
§ 7. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym zewidencjonowano stanowiska archeologiczne: 1) nr 19/19/79-18;
2) nr 14/69/79-18.
2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1. w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
 
§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.
 
Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
 
§ 9. 1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń
norm emisji spalin, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. W zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa     w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie  zasad  zaopatrzenia  w energię elektryczną  oraz  zaopatrzenia  w ciepło,  o których  mowa  w ust. 6 i ust. 7 dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię wiatru.
10. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej  na wszystkich terenach,  o ile  ustalenia Rozdziału  7 nie stanowią  inaczej,  a lokalizacja  tych urządzeń  i sieci  nie koliduje  z istniejącymi  lub  projektowanymi  elementami  zagospodarowania  terenów  oraz  jest   zgodna z przepisami odrębnymi.
 
Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
 
§ 10. 1. Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4KDL;
2) klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg publicznych, o których mowa w ust. 1 sformułowano
w ustaleniach Rozdziału 7.
3. Obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
4. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
a) co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług;
3) liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę  parkingową nie może być mniejsza niż:
a) 1 stanowisko, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b) 2 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
c) 3 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
 
Rozdział 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
 
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1MN/MW ustala się
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub wielorodzinnej.
2. Dopuszcza się realizację wbudowanych lokali usługowych.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolnostojącym,
b) budynki mieszkaniowe wielorodzinne w układzie wolnostojącym lub zwartym segmentowym;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m,
b) budynki mieszkaniowe wielorodzinne: 20 m,
c) budynki gospodarcze i garaże: 6 m.
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy kolebkowe,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne  linie  zabudowy  o przebiegu  pokazanym  na  rysunku  planu  miejscowego,  w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 4KDL, 5KDD, 6KDD, 7KDD;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 5,00,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 60%.
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 2U/MW ustala się
przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) budynki usługowe w układzie wolnostojącym lub zwartym - segmentowym;
b) budynki mieszkaniowo-usługowe w układzie wolnostojącym lub zwartym - segmentowym;
c) budynki mieszkaniowe w układzie wolnostojącym lub zwartym - segmentowym;
2) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy kolebkowe,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne  linie  zabudowy  o przebiegu  pokazanym  na  rysunku  planu  miejscowego,  w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 4KDL, 7KDD, 8KDD;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 2,00,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 50%.
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 3KS ustala się przeznaczenie: teren zabudowy garażowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) układ zabudowy: budynki garażowe w układzie szeregowym;
2) maksymalna wysokość zabudowy: 4 m;
3) forma dachu: dachy płaskie.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się usytuowanie budynków, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 8KDD,
b) w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 4KDL, 7KDD,
c) w odległości nie mniejszej niż 9 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym;
3) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1,00,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 100%.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 4KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 15 m.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 12 m - dla terenu 5KDD;
2) 11 m - dla terenu 6KDD;
3) 15 m - dla terenu 7KDD;
4) 12 m - dla terenu 8KDD.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
Rozdział 8.
Ustalenia końcowe
 
§ 16. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysokości
30% dla całego obszaru objętego planem.
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.01.2018 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.01.2018 11:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 873