Protokół Nr 0002.XXXIV.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 r.


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny usprawiedliwiony radny Franciszek Słaby), co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego w osobach: Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego i Skarbnika Grażyny Soję, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz kierownika Hali Sportowej „Tęcza” p. Jacka Zańko.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany  porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Wręczenie wyróżnień – za organizację Konferencji Popularnonaukowej „Stan wojenny w Złotoryi 13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983”: 
- Agnieszka Młyńczak, 
- Roman Gorzkowski, 
- Stanisław Zawadzki
3. Nadanie stopnia plutonowego p. Monice Kołodziejskiej (Henryk Pawłowski)
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
5. Odczytanie uchwał RIO ws. Opinii 
1) o sfinansowaniu deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja ORAZ 
2) o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja – obie przedstawione w uchwałach Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.
6. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Hali Sportowej „Tęcza” w roku 2017.
9. Podjęcie pakietu uchwał:
9.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
9.2. – w sprawie opłaty od posiadania psów
9.3. – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
9.4. - zmieniająca uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
9.5. – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
9.6. - zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
9.7. - w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021
10. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
11.  Sprawy różne.


II. WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ – ZA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI POPULARNONAUKOWEJ „Stan wojenny w Złotoryi 13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983”: 

Wyróżnienia z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącej RM Ewy Miary otrzymali: 
- Agnieszka Młyńczak, 
- Roman Gorzkowski, 
- Stanisław Zawadzki.

III. NADANIE STOPNIA PLUTONOWEGO P. MONICE KOŁODZIEJSKIEJ

W związku z zawiązaniem się w Złotoryi oddziału miejsko-gminnego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek jego funkcyjnych tj. Pana Henryka Pawłowskiego oraz Pana Jana Woźniczaka, a za zgodą Przewodniczącej RM, został podczas Sesji RM nadany uroczyście stopień plutonowego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Pani Monice Kołodziejskiej (nauczycielce i wychowawczyni klasy wojskowej istniejącej w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi). Uroczyste nadanie stopnia przeprowadzili Panowie J. Woźniczak i H. Pawłowski. Głos zabrał obecny na sali przedstawiciel ZS „Strzelec” w Jaworze Pan Bogdan Derzek.

IV. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXIII.2017 z sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 r.


V. ODCZYTANIE UCHWAŁ Regionalnej Izby Obrachunkowej

Na prośbę Przewodniczącej RM, radna Irena Mundyk odczytała uchwały RIO, tj.:
1). Uchwałę nr II/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXXIII.285.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
2). Uchwałę nr II/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXXIII.286.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.
Treści uchwał stanowią załącznik do protokołu.

VI. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie omawiania spraw Burmistrz zaproponował, by podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej znalazła się informacja dotycząca sytuacji mieszkaniowej na terenie miasta; informacja taka została by szczegółowo przedstawiona przez przedstawiciela odpowiedzialnego wydziału.

Specjalne podziękowania, złożone na ręce Przewodniczącej RM, Burmistrz przekazał organizatorom złotoryjskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Radca prawny Barbara Szynkowska szczegółowo zrelacjonowała sprawę sądową przeciwko Panu G. Baranowi, która miała miejsce w Sądzie Najwyższym kilka dni wcześniej.

Przewodnicząca RM skomentowała kilka spraw poruszonych przez Burmistrza w trakcie omawiania działań, w tym organizację finału WOŚP. Podkreślała zaangażowanie organizatorów, wolontariuszy, podziękowała radnym za zbiórkę środków finansowych, które zostały wrzucone do skarbonki przez radnego W. Wilczyńskiego. 

VII. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:
1. Radny A. Bartnicki: 
a). odnośnie projektowania nazw ulic – przelotowa ulica miasta na kilka nazw (Woj. Polskiego, Sienkiewicza, Staszica). Proponuję zmianę całości np. na ul. Staszica, z tego względu, że Sienkiewicza na tylko kilka numerów. W zamian proponuję zmianę nazwy pl. Uciecha na Sienkiewicza.
b). projektanci oświetlenia posługują się mapami z serwisu google, potem okazuje się, że mapa nie odzwierciedla rzeczywistości. Do takich błędów doszło nie tylko na ul. Cichej, ale także na ul. Wiejskiej. Wnioskuję o weryfikację w terenie podczas projektowania. 
c). wracam do interpelacji sprzed 3 lat, chodzi o alternatywną drogę dla ul. Monte Cassino. Mieliśmy to naprawić, miała być droga alternatywna. Istotnym elementem byłaby budowa chodnika, który mógłby być drogą awaryjną. Te inwestycje są sukcesywnie wycinane z planów budżetowych. W dniu wczorajszym kierownik wodociągów sprecyzował jak będzie wyglądała inwestycja na ul. Monte Cassino, wiemy, że ta inwestycja (droga) nie będzie realizowana.

2. Radna A. Zawiślak:
Jest gotowy projekt oświetlenia ul. Śląskiej, wnioskuję o przegląd projektu i skorzystanie z gotowego przy planowaniu ewentualnych prac.

3. Radny J. Banaszek:
a). najbardziej zatkane spusty rynien, o których mówiłem, zostały udrożnione. Następna jest rynna na budynku Banku Zachodniego WBK, woda tryska nawet na 2-3 metry.
b). Pan Burmistrz mówił o monitoringu – najbardziej dostrzegane jest picie pokątne na ul. Joannitów, problem alkoholowy jest tam widoczny.
c). w kraju ruszył program Mieszkanie+. Czy nie warto się przyjrzeć i poinformować nas czy jest możliwe skorzystanie z niego w naszym mieście.

4. Radny W. Grocki:
Na ul. Sprzymierzeńców ma powstać muzeum. Jak to na dzisiaj wygląda, na kiedy jest planowany finał projektu?

5. Radna I. Mundyk:
Czy nie ma możliwości zrealizowania lodowiska? Są ferie, dzieci muszą jeździć do Bolesławca. Jakie są możliwości i koszty?

6. Radny B. Łoś:
Na ul. Zagrodzieńskiej jest dziura przy studzience, proszę o interwencję.

7. Radny A. Kocyła:
a). kto wydaje zezwolenie na postawienie wozu/maszyny do mammografii? Chodnik jest rozjeżdżany, spaliny z ciężarówki lecą prosto w okna mieszkań i prowadzących tam działalność gospodarczą.

8. Radny W. Wilczyński:
a). w ramach bieżących remontów:
- uzupełnić ubytki w drodze na skrzyżowaniu ul. Stroma, Cmentarna, Sikorskiego
- uruchomić niedziałającą część oświetlenia przy ul. Lipowej
- wykonać miejsca postojowe na parkingu przed restauracją „Przy Miłej” w miejscu po wyrwanym podczas wichury drzewie
b). zakończyć rozpoczęty przed kilkoma laty remont ul. Krótkiej
c). wyremontować łącznik pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a przystankiem autobusowym i parkingiem przy Netto.

PRZERWA W OBRADACH RADY MIEJSKIEJ 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 15.05 do godz. 15.10. O godzinie 15.10  obrady zostały wznowione.


VIII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ „TĘCZA” W ROKU 2017
Sprawozdanie w formie prezentacji komputerowej opatrzonej komentarzem przedstawił kierownik Hali Sportowej ”Tęcza” Pan Jacek Zańko.
Sprawozdanie w formie opisowej stanowi załącznik do protokołu.
Dyskusja po prezentacji:
Radny W. Grocki: obszedłem boiska na ul. Wiosennej. W jakim stopniu jest ono wykorzystywane?
J. Zańko: w sezonie letnim praktycznie non stop, wykorzystuje Szkoła Podstawowa nr 1, mieszkańcy osiedla przychodzą codziennie ćwiczyć.
Radny L. Antonowicz: Hala „Tęcza” ma dwucyfrowy wiek, jak na tyle lat obiekt jest praktycznie nie zniszczony, nie jest zniszczona nawierzchnia, widać gospodarza, widać, że jest to pilnowane. Obsługa jest na dobrym poziomie, widać, że pracy mają dużo. Mamy powód do dumy, te obiekty, które mamy, są na wysokim poziomie. Widać celowość, obiekty służą mieszkańcom.
Przewodnicząca RM: popieram!
J. Zańko: to także zasługa nauczycieli oraz trenerów i instruktorów, którzy pilnują uczniów i zawodników.
Radny A. Kocyła: czy jest możliwe zwiększenie ilości miejsc dla publiczności?
J. Zańko: możliwość jest zawsze, kwestia finansów – zakupu lub wypożyczenia. Trzeba tez wtedy zabezpieczyć nawierzchnię.
Przewodnicząca RM: wielu chętnych, kibiców nie ma gdzie usiąść…
Radny J. Banaszek: co oznacza „osobowejście”?
J. Zańko: chodzi o ćwiczących, osoby indywidualne oraz chodzące na aerobik. Bez widzów i uczniów.
Radny J. Banaszek: słowo „basen” dla tego obiektu należałoby zmienić. Dołączam się do słów p. Antonowicza – hala jest zadbana, w dobrym staie. Jest to także kwestia stabilnej załogi, która jest gwarantem stanu hali.
Przewodnicząca RM: dziękuję p. Jackowi Zańko, życzę dalszej udanej pracy.

Salę obrad opuścił radny Łukasz Łuniewski (godz. 15.25). Pozostało 13 radnych.

IX. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 24 stycznia br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik. Członkowie Komisji zagłosowali: za-10 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
Rada w głosowaniu:
za – 11    przeciw -   0    wstrzymało się  -  2 (A Zawiślak, W. Grocki)
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.293.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 23 stycznia br. radni 12 głosami „za” przegłosowali przyjęcie uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.294.2018 w sprawie opłaty od posiadania psów

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz powiedział, że na posiedzeniu komisji w dniu 23 stycznia br. głosowało 12 radnych, wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.295.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki poinformował, że komisja pozytywnie przegłosowała projekt uchwały: 6 radnych było „za”, 5 wstrzymało się od głosu, 1 osoba była przeciwna.
Rada w głosowaniu:
za – 11    przeciw -  1 (W. Wilczyński)   wstrzymało się  -  1 (W. Grocki)
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.296.2018 zmieniająca uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018


Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz zrelacjonował, ze na Komisji Gospodarczej głosowało 12 radnych, wszyscy byli „za” przyjęciem projektu uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.297.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, ze na Komisji Gospodarczej głosowało 12 radnych, wszyscy byli „za” przyjęciem projektu uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.298.2018 zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 24 stycznia br. projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Pana Grzegorza Sokołowskiego, kierownika z RPK. Rani głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 12     przeciw -  1 (A. Bartnicki)    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIV.299.2018  w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021.


X. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH

Szanowna pani Przewodnicząca, szanowni Radni – powiedział Burmistrz – tradycyjnie szczegółowe odpowiedzi dostaniecie Państwo na piśmie. 
Ad. Wniosków radnego A. Bartnickiego:
- nazwy ulic są porządkowane od wielu lat; jeśli chodzi o ciąg od ul. Woj. Polskiego to jest komisja powołana ds. nazw ulic, można poprosić ją o opinię.
- spostrzeżenia dot. stawiania lamp to indywidualna ocena pana radnego, nie wiem czy można w ten sposób dyskredytować pracę projektantów. Projektanci są zwykle ze Złotoryi, więc wątpię, żeby posługiwali się gogle czy innymi nie bezpośrednimi formami oceny sytuacji.
- jeśli chodzi o alternatywną drogą dla Monte Cassino, to kwestia wyboru pewnych potrzeb, i tyle. W każdym budżecie jest jakiś kompromis, wyznaczanie pewnych priorytetów. Na razie ta droga nie jest niezbędna, nie ma dowodów na to, że miałoby być inaczej. Myślimy, jeśli będą dalsze działki tam sprzedawane, to będzie konieczność doprowadzenia drogi, i to wtedy będzie miało rację bytu. Stwierdzenie, że inwestycje z Monte Cassino są wycinane, to także subiektywna ocena pana radnego, a rozważanie, która ulica jest ważniejsza – Wiejska czy Staromiejska – to gdybyśmy dziś spytali mieszkańców miasta, która jest ważniejsza, to Wiejska byłaby zupełnie wyrzucona na margines. Nie o to chodzi, by te ulice były dyskryminowane, tylko aby znalazły się w hierarchii ważności ogółu potrzeb. Możemy taką dyskusje toczyć – czy Staromiejska czy Wiejska.

Ad. Wniosków radnej A. Zawiślak:
Doświetlenie ul. Śląskiej jest ciągle na uwadze. Proszę dać nam szansę, akurat to nie jest…będą luzy finansowe, jesteśmy do tego przygotowani.

Ad. Wniosków radnego J. Banaszka:
- w obrębie Rynku mamy chyba tylko jeden budynek, który jest własnością miasta. Reszta to są wspólnoty albo budynki należące do osób prywatnych. Dziękuję za tę sugestię, ale nasza rola będzie sprowadzać się do zwracania właścicielom uwagi. 
- jeśli chodzi o monitoring…
/J. Banaszek: wraca sprawa jak bumerang Panie Burmistrzu!/
Na Joannitów nie stwierdziliśmy…
/J. Banaszek: bo tam nie ma monitoringu/
…czasem zdarza mi się tamtędy chodzić i takich sytuacji nie zauważyłem. Doraźne rozwiązanie jest takie, że Straż Miejska nie musi już być cały czas na monitoringu, można będzie zwrócić większą uwagę. W naszym mieście jest czterech – w dalszym ciągu to powtarzam – czterech strażników, czasem mają urlopy, dzięki temu, że będą mogli się poświęcić innym sprawom niż ślęczenie przed monitorem ta efektywność tez wzrośnie. 
- jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i program Mieszkanie+ - my zgłosiliśmy akces do tego programu, z tym, że patrząc na gminy, które wystartowały w tym programie, a jedną z nich jest Gniezno, gdzie już mieszkania oddano, tam się okazuje, że do jednego mieszkania gmina dopłaca 12zł/m2 . Cudów nie ma, ktoś musi za to wszystko zapłacić. Tym, kto płaci, jest przeważnie gmina. /Burmistrz nakreśla założenia programu Mieszkanie+; mówi o założeniach, o kosztach zarządzania tymi mieszkaniami/. Proponuję, żeby jedną komisję poświęcić na sprawy mieszkaniowe, taka dyskusja jest potrzebna, bo problem jest.

Ad. Wniosek radnego W. Grockiego:
- muzeum przy Sprzymierzeńców – my jesteśmy mentalnie gotowi do tego projektu. W tym projekcie mamy partnera czeskiego, miasto Mimoń, bo ma to iść ze środków polsko-czeskich. Polega na tym, że Mimoń na swoim terenie buduje muzeum i my to robimy na swoim terenie. My jesteśmy do tego gotowi, natomiast dla Czechów nie jest to priorytet. Czekamy spokojnie, czasami sprawy muszą dojrzeć.

Ad. Wniosek radnej I. Mundyk:
- lodowisko, które było u nas w 2011 r. było zupełnie sztuczne. Kosztowało wtedy 40 tys. zł, zainteresowanie było średnie. Szkoda by było robić to samo, bo wiadomo, że ten pomysł się nie sprawdził. Musiałoby być lodowisko z prawdziwym lodem. Lodowisko, gdzie nie było by agregatu, to sami państwo policzcie ile było takich dni, gdzie ścięłoby wodę. I to mamy którąś z kolei zimę, nie to nie jest ewenement. Lodowisko z agregatami to kwoty na pewno powyżej 100 tys. zł., a nawet 200 tys. zł. Tu był przykład Bolesławca podany – trochę nie ta kategoria wagowa, jesteśmy za Bolesławcem daleko jeśli chodzi o ilość mieszkańców i rozwój gospodarczy. 
Radny W. Grocki – a taka forma, że zbliża się okres mrozów i robi się nad zalewem lodowisko? 
Burmistrz – ja pod tym się nie podpiszę, wszystko jest fajnie dopóki lód nie zacznie się łamać.
/luźna dyskusja radnych/

Ad. Wniosek B. Łosia:
- z samego rana trafi to do Wydz. Mienia, by coś z tym zrobić.

Ad. Wniosek radnego A. Kocyły:
- kto wydaje zezwolenia na te przyczepę – jak mniemam, ponieważ jest to droga publiczna, więc pewnie to Wydz. Mienia, zajęcie pasa ruchu drogowego. Do mnie pierwszy raz dociera informacja, że lokalizacja komuś przeszkadza. Sugestię przedstawię. 

Ad. Wnioski radnego W. Wilczyńskiego:
- jeśli chodzi o drobne naprawy, to poproszę, żeby to sprawdzić
- jeśli chodzi o ul. Krótką to złożyliśmy wniosek na ścieżki rowerowe, gdzie integralna częścią projektu jest m.in. przekształcenie ul. Krótkiej w parking. Nie zrealizowaliśmy tego w roku poprzednim, ponieważ pojawiła się szansa na zrealizowanie tego z funduszy zewnętrznych.
- jeśli chodzi o łącznik ul. Wyszyńskiego z Netto – tez poproszę, żeby to sprawdzić, w jakim jest stanie, czy wymaga interwencji.

Przewodnicząca RM podziękowała Burmistrzowi za wystąpienie. 

XI. SPRAWY RÓŻNE

A Bartnicki: powiedział, że skoro, wg słów Burmistrza, projektanci są stąd, to będąc na wizji lokalnej stwierdzą w rzeczywistości lokalizację tych 7 lamp na ul. Wiejskiej.

Burmistrz ustosunkowując się do słów radnego powiedział, że droga, którą jeżdżą mieszkańcy nijak się ma do tego, jak wygląda ona na mapach geodezyjnych.

L. Antonowicz wystosował apel, aby część interpelacji przekazywać bezpośrednio do wydziałów. Sesja to jest uroczyste spotkanie – powiedział – z poszanowaniem rangi spraw, abyśmy się drobiazgami na niej nie zajmowali. Jeśli jest problem to można to na sesji uruchomić. Zaczynamy się gubić w drobiazgach. Uszanujmy charakter sesji.

W. Wilczyński zauważył, że punkt wnioski i interpelacje był najkrótszym na dzisiejszej sesji. Rozliczył przed radnymi zebrane na „Szlachetną Paczkę” oraz WOŚP środki finansowe. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 16.10  Przewodnicząca  Rady Miejskiej Ewa Miara  zamknęła sesję Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 25 stycznia 2018 r.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1497&akcja=artykul


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIV.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.01.2018 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.01.2018 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 141