wersja do wydruku Piotr Rewig 08.02.2018 10:53

Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE
z dnia 8 lutego 2018 r.
 na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.)  Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r.
a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja - zadanie nr 1
b) profilaktyka i przeciwdziałanie  patologii społecznej - zadanie nr 3
c) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję - zadanie nr 6

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych  lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych - oświadczenie;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie - oświadczenie;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności - oświadczenie;
  4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego - oświadczenie;
  5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź są  jej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami - oświadczenie.

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

UWAGI KOŃCOWE:

  1. Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
  2. W  przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź  braku przynajmniej  jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
  3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2018 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż