Uchwała Nr XLVI/301/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zabezpieczenia w formie weksla


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 500.000 zł dla Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" na opracowanie Strategii, Studium Wykonalności i Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w ramach programu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa" poprzez zaciągnięcie przez Gminę Miejską Złotoryja zobowiązania wekslowego na kwotę 20.800 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/301/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 74