Uchwała Nr XLVI/300/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogółem w wysokości 401.700 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset złotych) na finansowanie następujących zadań:

  1. termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Łąkowej 19 w Złotoryi w kwocie 77.400 zł
     ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)
  2. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie podstrefy Złotoryi LSSE SA w kwocie
     324.300 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych)

§ 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem w planach budżetu w latach obejmujących spłatę zadań:

  1. termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Łąkowej 19 w Złotoryi (2007 – 2009)
  2. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie podstrefy Złotoryi LSSE SA (2007 – 2017)

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tych umowach.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w umowach warunkach i terminach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/300/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finans
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 60