Uchwała Nr XLVI/299/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 485.890 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 461.629,-

70095

Pozostała działalność

1 461.629,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 300.000,-

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

środki z funduszu dopłat finansowego wsparcie budynku socjalnego

161.629,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostki nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15.539,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15.539,-

0360

podatek od spadków i darowizn

15.539,-

801

Oświata i wychowanie

1.800,-

80101

Szkoły podstawowe

1.800,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.800,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22.500,-

22.500,-

90002

Gospodarka odpadami

22.500,-

22.500,-

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

22.500,-

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

22.500,-

926

Kultura fizyczna i sport

100.000,-

118.000,-

921

92601

Obiekty sportowe

100.000,-

100.000,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100.000,-

0830

wpływy z usług

100.000,-

92695

Pozostała działalność

18.000,-

0830

wpływy z usług

18.000,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000,-

92116

Biblioteki

20.000,-

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 887.590zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

39.603,-

483.200,-

60004

Lokalny transport zbiorowy

2.000,-

wydatki bieżące

2.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

39.603,-

481.200,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Rozwój gospodarczego pogranicza Rozbudowa Infrastruktury technicznej LSSE Podstrefa Złotoryja w tym: sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   

- Budowa sieci wodociągowej od hydrofornii przy ul. Hożej do ul. Krzywoustego

-Projekt i wykonanie zatoki autobusowej, pętli drogowej wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Przemysłowej

39.603,-

481.200,-

466.200,-

15.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 552.129,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13.100,-

wydatki bieżące

13.100,-

70095

Pozostała działalność

1 539.029,-

wydatki bieżące

1 300.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- przebudowa części budynku przy ul. Łąkowej 19 na lokale socjalne       

239.029,-

710

Działalność usługowa

9.000,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

3.000,-

wydatki bieżące

3.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

6.000,-

wydatki bieżące

6.000,-

758

Różne rozliczenia

40.491,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.491,-

4810

rezerwy

- rezerwa na cele oświatowe

40.491,-

801

Oświata i wychowanie

15.669,-

69.216,-

80101

Szkoły podstawowe

56.216,-

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

53.160,-

wydatki bieżące

3.056,-

80104

Przedszkola

13.000,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

   Przedszkole Miejskie nr 1 (remont)

13.000,-

80110

Gimnazja

15.669,-

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

15.669,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.256,-

85401

Świetlice szkolne

1.256,-

wydatki bieżące

1.256,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

467.668,-

73.732,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

52.732,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przejęcie sieci kanalizacyjnej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotoryi

52.732,-

921

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zadanie “modernizacja oświetlenia ul. Rynek i Basztowa w Złotoryi zmienia się na “modernizacja oświetlenia w zabytkowej części miasta”

-

90095

Pozostała działalność

467.668,-

21.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

rewaloryzacja ul. Staromiejskiej wraz z terenami handlowymi w Złotoryi

-Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie plantów miejskich ulic Staszica, Kościuszki oraz terenów Wypoczynkowo-rekreacyjnych “Zielone oko” wraz z oświetleniami i małą architekturą

- Zagospodarowanie zabytkowego centrum miasta Złotoryja (pl. Niepodległości etap I i II)

467.668,-

410.000,-

57.668,-

21.000,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

265.000,-

92116

Biblioteki

20.000,-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

20.000,-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

245.000,-

Wydatki bieżące

renowacja XIV wiecznego muru obronnego w Złotoryi

245.000,-

§ 3.

Zwiększa się przychody ogółem kwotę 401.700 zł
§ 9520 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 401.700,-

§ 4.

uchwala się plan przychodów, wydatków zakładów budżetowych (zał. Nr 1 do uchwały).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/299/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 65