UCHWAŁA NR 0007.XXXV.300.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 240.000,00 tym:
-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.200,00
-  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 211.800  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Deficyt budżetowy wynosi 3.402.500,00 pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami.
§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.577.500,00 Załącznik nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w wysokości 6.132.500,00 z tego:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000,00,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 1.132.500,00
§ 5.  Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 7.  Załącznik nr 12 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 8.  Załącznik nr 13 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXV.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.02.2018 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.02.2018 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 95