UCHWAŁA NR 0007.XXXV.302.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.  
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1. osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja niepubliczne przedszkole;
2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
3. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja;
 
§ 2.
 
1. Podstawą uzyskania prawa do dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja jest złożenie pisemnego wniosku osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole do Urzędu Miejskiego w Złotoryi zawierającego informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem ust. 3.  
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, w zakresie podania planowanej liczby uczniów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania dotacji, o których mowa w art. 15 i art. 30 ustawy. 
3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli – w roku, w którym dotacja został przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.  
4. Wzór wniosku, zawierający zakres danych, określa załącznik nr 1 do uchwały. 
 
§ 3.
 
1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.   
2. W przypadku, gdy do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Miejskiej Złotoryja, osoba prowadząca dołącza do informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1, informację z danymi uczniów, obejmującą imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1 podmiot dotowany składa jej korektę, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 2 uchwały. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku osoba prowadząca niepubliczne przedszkole pisemnie informuje organ dotujący o dokonanej zmianie. 
 
§ 4.
 
1. Osoba prowadząca, która otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, sporządza roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanych dotacji. 
2. Wzór rozliczenia dotacji za rok 2018,stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Wzór rozliczenia dotacji za rok 2019 i kolejne lata obowiązujący od 1 stycznia 2019 r., stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 rozliczenie otrzymanych dotacji osoba prowadząca przekazuje właściwemu organowi dotującemu, w terminie do dnia 25 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
5. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkole kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca powiadamia organ właściwy do udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak niż do dnia likwidacji.  
6. W przypadku przekazania prowadzenia niepublicznego przedszkola innej osobie prowadzącej w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca która przekazuje niepubliczne przedszkole, składa w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany osoby prowadzącej we wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli rozliczenie otrzymanych dotacji, o którym mowa w ust. 1 za okres prowadzenia niepublicznego przedszkola w danym roku kalendarzowym.    
7. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, o której mowa w ust. 1, na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku ……..., w kwocie ………..zł, dotyczący ……… (nazwa i adres dotowanego niepublicznego przedszkola) ………” oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.  
 
§ 5.
 
1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwani dalej kontrolerami, mogą przeprowadzić kontrole w niepublicznych przedszkolach, pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne, imienne upoważnienie wydane i podpisane przez Burmistrza Miasta Złotoryja, zawierające:
1. numer upoważnienia oraz oznaczenie organu udzielającego upoważnienia;
2. wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3. imię i nazwisko kontrolera;
4. nazwę i adres kontrolowanego;
5. określenie zakresu kontroli;
6. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7. podpis  osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontroler zawiadamia osobę prowadzącą telefonicznie lub pisemnie – nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęciem kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a także poza siedzibą, gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanego podmiotu osoba prowadząca zobowiązana jest dostarczyć i udostępnić kontrolerowi dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli. 
6. Kontroler ma prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowany podmiot lub osobę prowadzącą. 
8. W razie potrzeby kontroler może występować do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. 
9. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontroler i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu: osoba prowadząca lub reprezentująca osobę prowadzącą oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.
10. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
11. W razie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli. 
12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 
13. Osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
14. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą nie stanowi przeszkody do realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 15.
15. W terminie 21 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Złotoryja doręcza osobie prowadzącej wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.
16. Osoba prowadząca zobowiązana jest, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Burmistrza Miasta Złotoryja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.     
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
 
§ 7.
 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. § 4 ust. 3 uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Miara 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXV.302.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.02.2018 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.02.2018 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 164