UCHWAŁA NR 0007.XXXV.303.2018 
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w ust. 1.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Opłata o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXIV.203.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 stycznia 2017 r.  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXV.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.02.2018 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.02.2018 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 95