Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Strefowej; obok Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Złotoryja

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działki nr: 92/35 i 92/37 o łącznej pow. 1,4199 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. Strefowej; obok Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Złotoryja. Działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar  o kształcie zbliżonym do trapezu, teren płaski. 
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RIIIa – Grunty orne (1,4199 ha).
Cena nieruchomości [zł]: 416 185,26 zł brutto, (338 362 zł netto plus 23% VAT – 77 823,26 zł)
Wadium [zł]: 42 000 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 4 200 zł
Termin przetargu: 10 kwietnia 2018 r., godz. 11:00
Księga wieczysta: LE1Z/00017352/1.
Uzbrojenie: przy zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energetyczna SN. Wzdłuż ulicy Strefowej  biegną podziemne sieci uzbrojenia terenu – kanalizacja, woda, telekomunikacja, a gaz przy zachodniej granicy sąsiedniej działki nr 92/36.       
Przeznaczenie w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.272.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 08.12.2017 r., poz. 5173): 1PSU – tereny zabudowy przemysłowej, składowej i/lub usługowej. Przez działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20kv. Wzdłuż w/w dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości do 20 m, do 10 m od sieci linii w obu kierunkach, w których występują ograniczenia w zabudowie  i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie nabycia nieruchomości od Gminy w przypadku, gdy Nabywca w terminie 9 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie wykona, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, fundamentów pod obiekt o minimalnej powierzchni zabudowy 1 000 m².
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 05.03.2018 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Strefowej; obok Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2018 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż