Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej;
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (0,1306 ha), ŁIII – łąki trwałe (0,1900 ha);
Cena nieruchomości [zł]: 149 000 zł brutto, (121 138,21 zł netto plus 23% VAT - 27 861,79 zł)
Wadium [zł]: 15 000 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 1 500 zł
Termin przetargu: 10 kwietnia 2018 r., godz. 10:00
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Uzbrojenie: sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 31.12.2004 r., nr 263, poz. 4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007 z dnia  14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 02.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): KS – Parking lub/i zabudowa usługowa, wystawiennicza lub produkcyjna oraz zieleń urządzona, z zastrzeżeniem zachowania istniejącego przejazdu na teren działki nr 85/1 w obrębie 1.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przez działkę nr 151 w obrębie 1 miasta Złotoryja (istniejącym przejazdem) ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85/1 (dostęp do drogi publicznej) w obrębie 1 miasta Złotoryja.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 19.03.2015 r. Terminy poprzednich przetargów: 06.07.2015 r. – I przetarg, 29.09.2015 r. – II przetarg, 12.05.2016 r. – I  przetarg, 26.07.2016 r. – II przetarg, 20.10.2016 r. – kolejny przetarg, 25.01.2018 r. – I przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze  w godzinach 8:00-15:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż