UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.309.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz.  130) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. z 2017 r. poz. 15, Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r., poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.03.2018 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.03.2018 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 208