UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.311.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.311.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r."
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.03.2018 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.06.2018 20:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 165