Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu : "Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół" z dnia 04.04.2018 roku, w ten sposób, że zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: "Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 11 kwietnia 2018 r."

OGŁOSZENIE

o możliwości  zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450)  na realizację zadania publicznego pt. „Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół”.

W dniu 27 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja, na realizację zadania publicznego pt. „Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja w zakładce Zadania publiczne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 11 lutego 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:04.04.2018 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.04.2018 15:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 165