wersja do wydruku Piotr Rewig 05.04.2018 10:02

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r."

Burmistrz Miasta Złotoryja
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r."
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Dane Zamawiającej:
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116
Tel.: 76 8779 100
Fax,: 76 8783 120

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
CPV:
906500008, 452626605

3.Zamówienie obejmuje:

Zakres 1:

Usuwanie poprzez demontaż, opakowanie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:

 • a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
 • b) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
 • c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
 • d) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zakres 2:

Usuwanie poprzez opakowanie, załadunek transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości obejmujące:

 • a) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
 • b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
 • c) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie "Harmonogramu wykonania robót", który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającej w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja wynosi ok. 13,00 Mg, w tym:
Zakres 1 - ok. 6,20 Mg,
Zakres 2 - ok.  6,80 Mg.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków takich jak:

 • a) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest (kody 17 06 01 i 17 06 05),
 • b) wykonanie pozytywnie dwóch zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

5. Wykaz dokumentów:

 • a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • b) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
 • c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
 • d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie całkowity koszt wykonania w/w przedmiotu zamówienia, wynikający z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2018 r.

8. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2018 r. do godz. 1530 listownie na adres:
Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, Sekretariat (pok. nr 9).

9. Osoba do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Magdalena Szczepaniak - tel. 76 8779186

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wybrany Wykonawca powinien podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi , Pl. Orląt Lwowskich 1 - Wydział Gospodarki Odpadami pok. nr 1 oficyna.

11.  Załączniki:

 • a) Formularz ofertowy,
 • b) Wzór umowy,
 • c) Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 5.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r."
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Grzegorz Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2018 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż