wersja do wydruku Piotr Rewig 06.04.2018 13:39

Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań

OGŁOSZENIE

z dnia 06.04.2018 r.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450)  Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r.

 1. letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
 2. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych  lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych – oświadczenie;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie – oświadczenie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie
 4. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności – oświadczenie;
 5. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego – oświadczenie;
 6. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź sąjej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami – oświadczenie.

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w terminie do dnia 16.04.2018 r.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
 2. W przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź braku przynajmniej jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:06.04.2018 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:06.04.2018 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 45