wersja do wydruku Piotr Rewig 20.03.2018 12:14

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"

Zaproszenie do składania ofert
dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską".

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych przy inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską".

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń
umożliwiających realizację inwestycji.

1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:

 • a) uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.;
 • b) wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.:
 1. projekt budowlany - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 2. kosztorys inwestorski - 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 3. przedmiar robót - 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 5. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 6. projekt docelowej organizacji ruchu  - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 • c) przedłożeniu oświadczenia, że projekt wykonany jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich;
 • d) uzyskaniu zatwierdzenia dla docelowej organizacji ruchu;
 • e) uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane;

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo autorskie i prawa pokrewne, rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, itp. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.


CPV: 
71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71-32-20-00-1 Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.

3. Termin wykonania zamówienia:
Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniem docelowej organizacji ruchu i decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane powinna zostać wykonana w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT,  jakie poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wszelkich pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej.
 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 30.03.2018 r. do godz. 14:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl

6. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:

 • Jacek Janiak - Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 - 120;
 • Dorota Michalska - Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 - 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2018 12:14