wersja do wydruku Piotr Rewig 28.03.2018 14:49

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328".

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328".

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych przy inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328".

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztory-sowej wraz z uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji.

 1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:
 • a) uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.;
 • b) wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.:
 1. projekt architektoniczno - budowlany - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 2. projekt wykonawczy - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 3. kosztorys inwestorski - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 4. przedmiar robót - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 6. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 7. projekt organizacji ruchu na czas robót - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 8. projekt docelowej organizacji ruchu  - 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 • c) przedłożeniu oświadczenia, że projekt wykonany jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich;
 • d) uzyskaniu zatwierdzeń dla czasowej i docelowej organizacji ruchu;
 • e) uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane;

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo autorskie i prawa pokrewne, rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, itp. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz obowiązującymi Polskimi Normami oraz wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych - część II ronda, wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Przedmiot zamówienia dokładnie opisany jest w poniższych dokumentach:

 1. programie funkcjonalno - użytkowym;
 2. koncepcji programowo - przestrzennej;
 3. wytycznych wykonania i odbioru prac projektowych;
 4. wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 5. koncepcji docelowej organizacji ruchu;
 6. opinii geotechnicznej;
 7. przedmiarze robót;

które stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiająca dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń niż te podane w programie funkcjonalno - użytkowym, koncepcji programowo - przestrzennej, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych o analogicznym charakterze i przeznaczeniu pod warunkiem utrzymania parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż zastosowane w ww. dokumentach, tzn. pod warunkiem zachowania standardu urządzeń, tak w odniesieniu do ich formy, sposobu konstrukcji i użytych połączeń, jak kolorystyk i materiałów, z których są wykonywane.
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie (lub równoważne) normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot umowy strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności strony nie mogą, z powołaniem się na tą okoliczność, ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

CPV: 
71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71-32-20-00-1 Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.

3. Termin wykonania zamówienia:
Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami powinna zostać wykonana w terminie do dnia 06.07.2018 r.
Zatwierdzenia czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane należy uzyskać w terminie do dnia 31.08.2018 r.

4. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Projektant, w celu oszacowania i wyceny zakresu przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest zapoznać się z zapisami zawartymi w:
  • programie funkcjonalno - użytkowym;
  • koncepcji programowo - przestrzennej;
  • wytycznych wykonania i odbioru prac projektowych;
  • wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • koncepcji docelowej organizacji ruchu;
  • opinii geotechnicznej;
  • przedmiarze robót;
 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.
 4. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT,  jakie poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty uzyskania map, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wszelkich pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona pisemnie, na załączonym formularzu oferty, do dnia 09.04.2018r. do godz. 15:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl

6. Osoby uprawnione do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:
Jacek Janiak - Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 - 120;
Dorota Michalska - Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 - 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;

7. Załączniki zapisane na płycie CD:

 1. Załącznik nr 1 - program funkcjonalno - użytkowy;
 2. Załącznik nr 2 - koncepcja programowo - przestrzenna;
 3. Załącznik nr 3 - wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych;
 4. Załącznik nr 4 - wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 5. Załącznik nr 5 - koncepcja docelowej organizacji ruchu;
 6. Załącznik nr 6 - opinia geotechniczna;
 7. Załącznik nr 7 - przedmiar robót;
 8. Załącznik nr 8 - formularz oferty;
 9. Załącznik nr 9 - wzór umowy;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2018 14:49