wersja do wydruku Piotr Rewig 30.04.2018 09:16

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ PRZY UL. BASZTOWEJ 4 W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Złotoryi przy ul. Basztowej 4 zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, przy głównym deptaku. Bezpośredni dojazd możliwy jest tylko od frontu tj. od ulicy Basztowej. Na działce usytuowany jest pawilon handlowy do rozbiórki. Koszty rozbiórki oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszą 36 500 zł. W jego miejsce właściciel będzie zobowiązany postawić budynek podobny do budynku Basztowa 6 tj. 3 kondygnacje, poddasze użytkowe oraz strych. Na elewacji bocznej budynku Basztowa 6 lokatorzy wykonali okna, które zobowiązali się zamurować w przypadku przystąpienia do inwestycji. W sąsiednim budynku (budowa plombowa) Basztowa 2 w ścianie szczytowej są wykonane kominy.

Przy projektowaniu i budowie nowego obiektu niezbędna jest wnikliwa i szczegółowa analiza architekta. Nie wykonywano odkrywek gruntowych w celu ustalenia, jakie są warunki gruntowe do wykonania podpiwniczenia. Działka 40/6 znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Działalność inwestycyjna, budowlana oraz przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowanie do współczesnych funkcji nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wymagają pozwolenia legnickiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania badań archeologicznych.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie nabycia nieruchomości od Gminy w przypadku, gdy Nabywca w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie wyburzy istniejącego pawilonu i nie wykona w tym czasie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę fundamentów pod docelowy budynek.

Księga wieczysta: LE1Z/00034653/6.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): MW/U - teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Ustala się lokalizację projektowanego budynku mieszkalnego i/lub usługowego na posesji Basztowa 4, w miejscu istniejącego parterowego pawilonu przeznaczonego do wyburzenia. Wysokość gzymsu dachu i kalenicy – jak w budynku Basztowa 6, układ dachu – kalenicowy.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 190 000 zł brutto (Sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.)

Wadium: 19 000 zł do 29 maja 2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 900 zł

Termin przetargu: 04 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 10.03.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.04.2018 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.06.2018 00:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 23