wersja do wydruku Piotr Rewig 30.04.2018 10:40

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
PRZY UL. STANISŁAWA STASZICA 24 W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obr. 6 miasta Złotoryja przy ul. St. Staszica 24 (dz. 170/1, 170/3, 170/4 o łącznej pow. 0,0679 ha) stanowiąca całość gospodarczą. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w odległości ok 500m od Rynku. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się budynek Stacji Epidemiologicznej, dworzec autobusowy, kościół Św. Jadwigi oraz przedszkole. W skład w/w nieruchomości wchodzą: działka 170/1 o powierzchni 0,0557 ha o kształcie nieregularnym zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 119,90m2 składającym się z trzech lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną; działka 170/3 o powierzchni 0,0055 ha o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,60m2. Garaż posiada sieć elektryczną; działka 170/4 o powierzchni 0,0067 ha o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,80m2. Garaż posiada sieć elektryczną.

Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3 (dz. 170/1), LE1Z/00016408/2 (dz. 170/3), LE1Z/00015961/9 (dz. 170/4).

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (dz. 170/1), Bi – inne tereny zabudowane (dz. 170/3), B – tereny mieszkaniowe (dz. 170/4).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): MW/U – zabudowa mieszkalno-usługowa. Budynek przy ul. St. Staszica 24 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Działki 170/1, 170/3 i 170/4 znajdują się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 210 000 zł brutto, w tym: działka nr 170/1 – 171 932,88 zł brutto, działka nr 170/3 – 18 928,35 zł brutto, działka nr 170/4 – 19 138,77 zł brutto .

Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm).

Wadium: 21 000 zł do 29 maja 2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 2 100 zł

Termin przetargu: 04 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie

nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 30.03.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.05.2018 r.
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076) 877-91-20 lub (076)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z 
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.04.2018 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.06.2018 00:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 37