wersja do wydruku Piotr Rewig 09.05.2018 11:35

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • ¾ etatu

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii;
 • staż pracy – minimum 5 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślenie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych);
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz przepisów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych;
 • staż pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych;
 • znajomość przepisów aktów prawnych : KPA. Ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym.

Umiejętności :

 • obsługa komputera (MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • zdolność promowania kultury ochrony danych osobowych wewnątrz Urzędu oraz jednostek podległych;
 • sumienność, obowiązkowość, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • informowanie administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w związku z RODO oraz innymi przepisami w tym zakresie powszechnie obowiązującymi;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość;
 • szkolenie pracowników (okresowe i bieżące) oraz prowadzenie powiązanych z tym audytów;
 • udzielanie na żądanie zaleceń do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator przed rozpoczęciem przetwarzania danych zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej oceny;
 • współpraca z organem nadzorującym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych;
 • wykonywanie wszystkich innych czynności przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz procedur wewnętrznych, związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.922 j.t.).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, w terminie do 23 maja 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż