Piotr Rewig 11.05.2018 12:26 wersja do wydruku

Protokół Nr 0002.XXXVII.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał.

Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego w osobach: Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego i Skarbnika Grażyny Soi, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, panią Iwonę Pawlus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi oraz lokalne media.

I. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

Rada w głosowaniu: za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

przyjęła zaproponowany porządek obrad bez zmian.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie porządku sesji
 2. Wręczenie wyróżnień:
  • Pawłowi Zabłotnemu – tytuł „Osobowość Roku 2017 - Działalność Społeczna i Charytatywna” w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską.
  • Oliwii Krajewskiej - przepłynięcie dystansu 19 km podczas V Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2018”.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
 5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w roku 2017. Opieka społeczna w mieście.
 7. Podjęcie pakietu uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
  2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja”
  3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja”
  4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”,
  5. w sprawie zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
 8. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.

II. WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ:

Wyróżnienia z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącej RM Ewy Miary otrzymali:

 • Paweł Zabłotny – za zdobycie tytułu „Osobowość Roku 2017 - Działalność Społeczna i Charytatywna” w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską.
 • Oliwia Krajewska – za osiągnięcie, jakim jest przepłynięcie dystansu 19 km podczas V Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2018”.

III. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

przyjęli Protokół Nr 0002.XXXVI.2018 z sesji, która odbyła się w dniu 22 marca 2018 r.

IV. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

Burmistrz Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Józef Banaszek zapytał o wspomnianą obwodnicę – czy są może jakieś konkluzje?

Burmistrz Robert Pawłowski powiedział, że proces prac przedłuża się, co jest związane z procedurą scalania działek na terenie Gminy Wiejskiej Złotoryja. Może to wpłynąć na przedłużenie się procesu projektowania. My przygotowujemy projekt dot. włączenia na wysokości ul. Polnej.

W nawiązaniu do informacji o odmowie konserwatora zabytków dot. budowy zejścia dla osoby niepełnosprawnej przy budynku al. Miła 6, radny Bogdan Łoś zapytał o możliwość odwołania się od tej decyzji. Burmistrz odpowiedział, że oczywiście możemy się odwoływać, ale w praktyce Dolnośląski Konserwator Zabytków podtrzymuje decyzję konserwatora legnickiego. Zapewnił, że szukane jest inne rozwiązanie tego problemu, aby skutecznie pomóc mieszkance.

V. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:

1. Radny Adam Bartnicki:

Chciałbym wypowiedzieć się w kwestii Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizowaliśmy go po raz pierwszy, dla wszystkich jest to nowość, uczymy się wszyscy - tak mieszkańcy jak i pracownicy Urzędu. Osobiście złożyłem projekt, oświetlenie ul. Wiejskiej, który zdobył największą liczbę punktów. Mieszkańcy pytają mnie gdzie będą rozmieszczone te lampy. 18 kwietnia zwróciłem się do Pana Burmistrza z zapytaniem, w którym miejscu będą zaplanowane te punkty oświetleniowe. Ja osobiście wskazałem 3 takie punkty, gdzie miały by te lampy stać, żeby zadowalały mieszkańców i osoby, które na ten projekt głosowały i żeby spełniał warunki bezpieczeństwa. Zaskoczony jestem, że już włączono projekt nr 6 na Komisji Budżetu podając kwotę 12 tys., a ja nie mam jeszcze pełnej wiedzy jak będzie zrealizowany mój zwycięski projekt. Żeby się nie okazało, że do realizacji będzie brakowało 2-3 tys. zł i za miesiąc lub dwa okaże się, że nie ma skąd ich wziąć. Rozumiem, że projekt nr 6 jest w formie oczekującej. Sugerując się ul. Magnoliową wyliczyłem, że na ul. Wiejską można zaplanować 2-3 lampy. Czuję, że na zrealizowanie 3 punktów oświetleniowych może brakować pieniędzy. Uważam, że pieniążki na zwycięski projekt powinny pochodzić z oczekującego projektu nr 6.

2. Radny Józef Banaszek:

W nawiązaniu do słów radnego Adama Bartnickiego nie zgadzam się z nim. Jeżeli był zgłoszony projekt to się jego wartość wylicza. Tak samo było z projektem nr 6. Gdyby cokolwiek więcej kosztowało, to my – grupa inicjatywna – będziemy szukać pieniędzy. Taki był wniosek i tak został przez komisję zaakceptowany.

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI W ROKU 2017. OPIEKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE.

Radny Adam Bartnicki powiedział: na ostatniej Komisji Spraw Społecznych jak i Komisji Budżetu i Finansów tematyka działalności MOPS została szczegółowo analizowana. Pani Dyrektor MOPS w sposób szczegółowy omówiła działania merytoryczne podejmowane przez Ośrodek: działania podejmowane na rzecz rodziny, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi, Karta Dużej Rodziny, zasiłki dla uczniów, pomoc żywnościowa. Również na Komisji Budżetu i Finansów były omówione szczegółowo finanse Ośrodka. Radny Adam Bartnicki poprosił Panią Dyrektor o uzupełnienie informacji o programie „Rodzina 500+”. Dyrektor Iwona Pawlus przedstawiła kompleksowe informacje, podając konkretne kwoty wypłaconych świadczeń. Zestawiła wydatki z lat 2016 i 2017, z uwzględnieniem faktu, że świadczenia te w roku 2016 były wypłacane od kwietnia. Świadczenia takie otrzymało 814 rodzin, w sumie 1.007 dzieci. Pobieranie ich jest na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych. Świadczenia nienależnie pobrane to ok. 15 tys. zł, na 11 dzieci. Są już częściowo zwracane. Pani Dyrektor powiedziała również, iż wpływają informacje z prośbą o sprawdzenie sytuacji w domach osób pobierających świadczenia. Nie ma większych uwag co do realizacji, dzieci są zadbane, ubrane, mają zabezpieczone drugie śniadanie oraz opłacane wycieczki szkolne.

Przewodnicząca Ewa Miara podziękowała Pani Iwonie Pawlus za wyczerpujące opracowanie informacji. Wyraziła zadowolenie z pracy placówki. Podziękowała za wystąpienie.

Radni nie mieli uwag ani pytań.

Informacje o pracach MOPS w roku 2017 stanowią załącznik do protokołu.

O godz. 14.20 Przewodnicząca Ewa Miara zarządziła przerwę.

Obrady zostały wznowione o godz. 14.35.

VII. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 24 kwietnia br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Członkowie Komisji jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVII.312.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej Adam Bartniki poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 18 kwietnia br. projekt uchwały ws. pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego został jednogłośnie przyjęty.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVII.313.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja”

Na tym samym posiedzeniu Komisji Gospodarczej został także przyjęty jednogłośnie projekt kolejnej uchwały o pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego dot. przebudowy ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską, o czym poinformował wiceprzewodniczący komisji Adam Bartnicki.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVII.314.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja”

Wiceprzewodniczący Adam Bartnicki powiedział, że kolejny projekt uchwały ws. pomocy dla Województwa Dolnośląskiego dot. przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta również został jednogłośnie przyjęty przez radnych na kwietniowej Komisji Gospodarczej.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.315.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”.

Komisja Gospodarcza przegłosowała także projekt uchwały dot. zaliczenia działek do dróg gminnych, o czym również poinformował radny Adam Bartnicki.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.316.2018 w sprawie zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja.

VIII. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH

Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Radni – powiedział Burmistrz – tradycyjnie szczegółowe wyjaśnienia dostaniecie Państwo na piśmie.

Ad wniosku radnego Adama Bartnickiego:

Przygotowywany jest w tej chwili projekt, szacujemy jakie są koszty, szukamy również rozwiązań aby tych lamp było jak najwięcej, w miejscach jak najbardziej dogodnych dla mieszkańców. Jeżeli parę złotych zabraknie, to nie będzie problemu, żeby dofinansować to zadanie. Istotą budżetu obywatelskiego są konsultacje społeczne, które powinny dać odpowiedź na pytanie, jakich inwestycji mieszkańcy oczekują i jak bardzo mieszkańcom na ich realizacji zależy. Otrzymaliśmy 10 projektów, mieszkańcy zagłosowali, możemy zrealizować 6 z nich. Jeżeli pojawią się oszczędności, jeżeli dochody będą się kształtować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to być może będziemy mogli zrealizować kolejne. Najważniejsze w budżecie obywatelskim to kwestia wyzwolenia inicjatywy obywatelskiej.

Ad wniosku radnego Józefa Banaszka:

Zadania są zlecone do projektowania. Zajmujemy się wszystkimi na raz, nie po kolei. Prace nad niektórymi zadaniami mogą potrwać dłużej – szybciej i łatwiej jest kupić sprzęt czy urządzenia, prace nad inwestycjami są dłuższe. Być może konieczne będzie spotkanie z mieszkańcami żeby pewne rozwiązania skorygować.

Radny Adam Bartnicki powiedział, że odpowiedzi Burmistrza są satysfakcjonujące.

IX. SPRAWY RÓŻNE

Przewodnicząca Ewa Miara poinformowała radnych o wpłynięciu skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja. W związku z tym, że skarga wpłynęła w dniu dzisiejszym wymaga ona przeanalizowana. Zostanie ona skierowana do Komisji Rewizyjnej, ale dopiero po sporządzeniu uchwały o rozpatrzeniu skargi, która zostanie podjęta na następnej sesji Rady Miejskiej. Dopiero później skarga zostanie rozpatrzona.

Przewodnicząca poinformowała o przybyciu na sesję Rady Miejskiej pana Grzegorza Galińskiego, który chciałby zabrać głos w kilku tematach. Poprosiła o skonkretyzowaniu tych tematów. Przypomniała, że zgodnie z procedurą Rada Miejska musi przegłosować zgodę na zabranie przez gościa głosu. W tym miejscu o głos poprosił radny Waldemar Wilczyński, został mu on udzielony. Poinformował on, że podczas przerwy radni dostali materiały od pana G. Galińskiego, w związku z tym zaproponował, aby dyskusja nad materiałem odbyła się na następnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, po zapoznaniu się z tymi materiałami przez radnych.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego W. Wilczyńskiego.

Radni w głosowaniu jawnym: za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 1 (A. Kocyła)

przyjęli wniosek radnego.

Temat został przeniesiony pod obrady komisji.

O głos poprosił p. Grzegorz Galiński, został mu on udzielony. Zauważył, że podjęcie zaproponowanych przez niego tematów w przyszłym miesiącu może być zbyt późne, ponieważ przetarg na sprzedaż działki, o której chce rozmawiać, ma się rozstrzygnąć w połowie maja. Przewodnicząca przypomniała, że radni podjęli decyzję i chcą się zapoznać z przedłożonymi materiałami. Powiedziała także, że nie otrzymała osobiście tych dokumentów wcześniej. Pan G. Galiński odpowiedział, że możliwe jest, że w tych sprawach będzie konieczne spotkanie się na drodze sądowej. Przewodnicząca podtrzymała decyzję Rady Miejskiej w tej sprawie.

Sesja Rady Miejskiej została zakończona przez Przewodniczącą o godz. 14.50.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r. dostępna pod adresem:

http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1578

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokołowała:
Magdalena Majewska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.05.2018 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.05.2018 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 62