wersja do wydruku Piotr Rewig 17.05.2018 14:20

Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017"

SPRAWOZDANIE

z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 5 a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 0007.XXII.184.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2017, w załączeniu przedstawia się sprawozdanie z w/w programu.

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 3. Liczba zawartych umów na realizację zadnia publicznego,
 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji,
 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,

Ad. 1.  Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017:

Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, w zakresie:

 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
 2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,
 3. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej,
 4. letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
 5. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień,
 6. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 40 szt.

W tym:

 •  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 – 32 szt.
 • oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem  otwartego konkursu ofert w 2017r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie – 8 szt.

Liczba organizacji składających oferty : 24 szt.

Ad. 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

 •  w ramach otwartych konkursów ofert – 30 szt.
 • z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6 szt.

Ad. 4. Liczba  umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizatora – 0 szt.

Ad. 5.  Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych:

 1. Klub Żeglarski „Reda” im Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi,  ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja,
 2. Sportowa Akademia Taekwon-do, Rosochata 78c/26, 59-216 Kunice,
 3. Klub Sportowy AURUM KOBUD Złotoryja,  ul. Legnicka 17, 59-500 Złotoryja,
 4. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii konopnickiej 22, 59-500 Złotoryja,
 5. Uczniowski Klub Sportowy „AUREUS”, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,
 6. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja,
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier”,  ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz RozwojuSportu Powszechnego, ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja,  
 9. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja,   
 10. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”, ul. Basztowa 36/11, 59-500 Złotoryja,
 11. Złotoryjski Klub sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja,
 12. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”, ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja,
 13.  Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT” Złotoryja,  ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja,
 14. Uczniowski Klub Sportowy RIO TEAM , ul. Wielkopolska 5, 59-500 Złotoryja,
 15. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, pl. Reymonta 6A, 59-500 Złotoryja,
 16. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi, pl. lotników Polskich 3A/3, 59-500 Złotoryja,
 17. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja,
 18. Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica,
 19. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „RELAKS”, pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja,
 20. Stowarzyszenie „Nasze Rio”, ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja,
 21. Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, ul. Leszczyńska Aa, 59-500 Złotoryja.

Ad. 6.

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach w otwartych konkursach ofert:

 1. Zadanie nr  1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 210.000 zł
  • zwrot dotacji – 649,27
 2. Zadanie nr 2 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10.000 zł
 3. Zadanie nr 3 – profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – 15.000 zł
  • zwrot dotacji – 86,76 zł
 4. Zadanie nr 4 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60.000 zł
 5. Zadanie nr 5 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 60.000 zł
 6. Zadanie nr 6 – kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 7.000 zł

Wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem  otwartego konkursu ofert w 2017r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Zadanie nr 1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 20.000 zł
 • Zadanie nr 6 – kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 2.950 zł
 • Zadanie - oświata, edukacja – 2.500 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.05.2018 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:17.05.2018 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 53