wersja do wydruku Piotr Rewig 24.05.2018 13:20

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi:

  • 1) Nr 0007.XXIX.242.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi, zmienioną uchwałą Nr 0007.XXX.251.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego działki Nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi;
  • 2) Nr 0007.XXIX.240.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych obejmujących obszary określone na załącznikach graficznych do ww. uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
w dniach od 1.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 3.. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, o godz. 11ºº w sali nr 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.07.2017 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 13:20