wersja do wydruku Piotr Rewig 09.05.2018 13:06

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego"

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego”.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego".

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych przy inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego”.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji.

1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:

 • a) uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, itp.;
 • b) wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.:
  • 1. projekt budowlany w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej – 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
  • 2. kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
  • 3. przedmiar robót – 2 egz.wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);
  • 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
  • 5. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
  • 6. projekt docelowej organizacji ruchu– 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;
 • c) przedłożeniu oświadczenia, że projekt wykonany jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich;
 • d) uzyskaniu potwierdzenia złożenia projektu docelowej organizacji ruchu do zatwierdzenia;
 • e) uzyskaniu potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę;

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo autorskie i prawa pokrewne, rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, itp. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot umowy strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności strony nie mogą, z powołaniem się na tą okoliczność, ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

CPV:  

 • 71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
 • 71-32-20-00-1 Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.

3. Termin wykonania zamówienia:

Dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz potwierdzeniami złożenia projektu docelowej organizacji ruchu do zatwierdzenia i wniosku o pozwolenie na budowę należy opracować w terminie do dnia 27.08.2018r.

4. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 • 1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 • 2. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT,  jakie poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wszelkich pomiarów, badań, opinii i uzgodnień, koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej.
 • 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 25.05.2018r. do godz. 14:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl

6. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:

 • Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 - 120;
 • Dorota Michalska - Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 - 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2018 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż