wersja do wydruku Piotr Rewig 28.05.2018 08:38

Zaproszenie do składania ofert dot. dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją

Zaproszenie do składania ofert dot. dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na dzierżawę infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją. 

1. Tryb udzielenia zamówienia i zasady prowadzenia postępowania

 • 1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wybranych punktów na terenie Miasta Złotoryja będzie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • 1.2 Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie ofertowe.
 • 1.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Postanowienia ogólne.

 • 2.1 Nazwa i adres Zamawiającej:
  Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja
  NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653
 • 2.2 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia - stanowiący rozdział 3 niniejszego Zapytania ofertowego.
 • 2.3 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 • 2.4 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • 2.5 Niedopuszczalne jest składanie oferty na niepełny zakres zamówienia. Oferty w których stwierdzony zostanie niepełny zakres zamówienia zostaną odrzucone.
 • 2.6 Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • 2.7 Zamawiająca nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 • 2.8 Zamawiająca nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • 2.9 Oferty złożone po terminie – pozostaną bez rozpatrzenia. Oferta złożona po terminie, bez względu na przyczynę, zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 • 2.10 Zamawiająca, po złożeniu ofert przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, może ze wszystkimi lub wybranymi przez siebie Wykonawcami prowadzić negocjacje. Zamawiająca może zaprosić Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert ostatecznych, zawierających wynegocjowane warunki oferty, wyznaczając termin na ich złożenie.
 • 2.11 Zamawiająca wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca wykonał wizję lokalną. Termin wizji lokalnej musi zostać podany Zamawiającej przed złożeniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie jest wymagany czynny udział Zamawiającej.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 • 3.1 Przedmiotem zamówienia  jest dzierżawa infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją.
 • 3.2 Relacje

Kamera nr.

Punkt A (Straż Miejska)

Punkt B (punkt kamerowy)

1

Rynek 42, Złotoryja

ul. Reymonta 7c, Złotoryja

2

Rynek 42, Złotoryja

ul. Reymonta 8a, Złotoryja

3

Rynek 42, Złotoryja

ul. Reymonta 3a, Złotoryja

4

Rynek 42, Złotoryja

ul. Konopnickiej / ul. Staromiejska, Złotoryja

5

Rynek 42, Złotoryja

ul. Solna 13, Złotoryja

6

Rynek 42, Złotoryja

ul. Górna 21, Złotoryja

7

Rynek 42, Złotoryja

ul. Mickiewicza 18, Złotoryja

8

Rynek 42, Złotoryja

ul. Piłsudskiego 39, Złotoryja

9

Rynek 42, Złotoryja

ul. Matejki 5-6, Złotoryja

10

Rynek 42, Złotoryja

ul. Solna 3, Złotoryja

11

Rynek 42, Złotoryja

ul. Piłsudskiego 18, Złotoryja

 • 3.3       Zakres przedmiotu zamówienia
 • 3.3.1    Wykonanie projektu sieci światłowodowej, w tym:
 • a)  opracowanie projektu wykonawczego ułożenia sieci światłowodowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 • b)  uzgodnienie projektu budowlano-technicznego wykonania sieci światłowodowej i miejsc zakończenia sieci dla każdego z w/w punktów kamerowych z Zamawiającą.
 • c)  uzyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń, opinii niezbędnych do wykonania/wybudowania infrastruktury. Projekt  budowlano-techniczny  powinien  obejmować uzgodnienia tras ze wszystkimi właścicielami infrastruktury  na  terenach  objętych zakresem projektów,  jak  i  ze  wszystkimi właścicielami  gruntów,  na  których  te  przebiegi  są  projektowane. 
 • d) do obowiązków wykonawcy należy również pozyskanie map do celów  opiniodawczych. 
 • 3.3.2    Wykonanie sieci światłowodowej oraz dostawa sprzętu aktywnego:
 • a)  doprowadzenie minimum 2 włókien światłowodu jednomodowego do każdego z wyszczególnionych w pkt. 3.2 punktów kamerowych.
 • b)  kable światłowodowe muszą zostać położone na wszystkich odcinkach doziemnie (poza instalacjami w budynkach i na słupach). Zamawiający nie dopuszcza układania kabli światłowodowych z wykorzystaniem przewieszek itp.
 • c)  dostawa, montaż, uruchomienie w każdym punkcie kamerowym odpowiedniego konwertera światłowodowego wraz z wkładką SFP w ilości pozwalającej na zestawienie transmisji pomiędzy lokalizacjami wyszczególnionymi w ust. 3.2.
 • d) dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja switcha agregującego w lokalizacji Rynek 42, Złotoryja z min. 20 portami SFP wraz w wkładkami SFP pozwalającymi na zestawienie transmisji pomiędzy lokalizacjami wyszczególnionymi w ust. 3.2.

4. Wymagane dokumenty.

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów oraz oświadczeń:

 • a) wypełnionego formularza oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie, na załączonym formularzu oferty, do dnia 01.06.2018r. do godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: informatyk@zlotoryja.pl

6. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została uruchomiona w terminie do 31.10.2018 r.

7. Czas obowiązywania umowy

Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą na okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia usługi.

8. Kryterium wyboru ofert.

Jedynym kryterium wybory oferty jest 100% cena

9. Zmiana warunków udziału w przetargu oraz odstąpienie od przetargu.

 • 9.1. Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu przed upływem terminu do składania ofert.
 • 9.2. Postępowanie może być unieważnione przez Zamawiającego, w całości lub w części, bez podania przyczyn.

10. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Piotr Rewig – Główny Specjalista ds. Informatyki, tel. 76/8779 154, email: informatyk@zlotoryja.pl.

11. Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - formularz oferty;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Piotr Rewig
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2018 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż