Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. RACHUBY 
w Wydziale Budżetu i Finansów 
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi 

Wymiar czasu pracy: 
- 1 etat
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) 
- wykształcenie wyższe II stopnia,
- minimum 5 lat doświadczenia w rachubie płac.
Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
- znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów dotyczących ZUS;
- znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
- znajomość przepisów ustawy – ordynacja podatkowa;
- znajomość przepisów ustawy  o samorządzie gminnym;
- znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Umiejętności :
- obsługa komputera (pakiet Office);
- obsługa programu Płatnik, PEFRON;
- umiejętność stosowania przepisów;
- umiejętność pracy w grupie;
- dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac i zasiłków, rozliczanie ZUS i podatku, rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PEFRON;
- sporządzanie sprawozdań statystycznych;
- ewidencja i analiza opłat z tytułu windykacji od zaległości;
- prowadzenie ewidencji należności nieprzypisanych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
- prowadzenie według klasyfikacji budżetowej rejestru dochodów;
- dekretacja i księgowanie dokumentów.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, 
2) życiorys – CV,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
9) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji”.

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl  

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów 76 8779 141.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby”, w terminie do 19 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony 
(6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2018 13:25