Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP

Ogłoszenie nr 568035-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

Gmina Miejska Złotoryja: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych” – I ETAP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3 – 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Złotoryja, krajowy numer identyfikacyjny 39064765300000, ul. Pl. Orląt Lwowskich  1 , 59500   Złotoryja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 779 138, e-mail um@zlotoryja.pl, faks 768 783 120.

Adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.bip.zlotoryja.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.zlotoryja.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie   adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Wymagana jest oferta w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w pokoju nr 9 - sekretariat, I piętro, w siedzibie Zamawiającego.

Adres: Gmina Miejska Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych” – I ETAP

Numer referencyjny: WFZ. 271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.          Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja w formule „zaprojektuj i wybuduj”. etap A – Opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych odcinków (oprócz odcinka N – ul. Krótka, dla którego Zamawiający posiada opracowaną dokumentację) na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem zezwoleń na realizację oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, uzgodnień i opinii. etap B – Wykonanie na poszczególnych odcinkach robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. W wyniku realizacji etapu A (dokumentacja) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (na każdy z odcinków) wraz z decyzją pozwolenie na budowę lub prawomocnym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. Do dokumentacji załączy wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie, jeśli zostały dokonane. W wyniku prac etap B (wykonawstwo robót) powstanie pętla rowerowa o długości 8,5 km - odcinkami od A do O, bez G wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci wiat, tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego – niezbędne do bezpiecznego użytkowania drogi rowerowej. W gestii Wykonawcy leży decyzja o kolejności wykonywanych prac projektowych i wykonawczych. Zamawiający wymaga by odcinek N - ul. Krótka - został zakończony do 12.10.2018 r., a jako ostatni realizowany był odcinek C – ul. Lubelska. 2.                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU”. 3.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.       Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 2.   W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm europejskich lub technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 3.             Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Niego roboty budowlane, użyte materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakiem towarowym, patentem lub wskazano pochodzenie należy rozumieć i brać pod uwagę również rozwiązania lub produkty równoważne, czyli o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, co oznacza, że opis przedmiotu zamówienia nie zmierza do ograniczania konkurencji. Wskazane konkretne produkty mają charakter ogólny i przykładowy. 5.            Wszelkie koszty związane ze zmianą rozwiązań lub produktów w tym koszty ewentualnych opracowań i uzgodnień ponosi jednakże wyłącznie Wykonawca. 6.        Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 7.        Cena ofertowa powinna obejmować pełny, kompletny zakres przedmiotu zamówienia w tym koszty wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 8. Wycena prac projektowych powinna obejmować m. in. koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uwzględniać koszty wizji lokalnej, zakupu map, uzyskania zezwoleń na realizację oraz niezbędnych decyzji (w tym pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – jeżeli dotyczy), badań, pozwoleń, uzgodnień i opinii wynikających z zakresu projektu a niezbędnych do realizacji zadania; Wycena prac projektowych powinna obejmować także koszt przeniesienia praw autorskich oraz nadzoru autorskiego. 9.   Wycena robót budowlanych powinna obejmować m. in. roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty zagospodarowania placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i utylizacji odpadów, sporządzenia planu BiOZ, uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień podczas prowadzenia prac, sporządzenia niezbędnych dokumentacji i instrukcji, odbiorów, koszty dokumentacji powykonawczej, itp. 10.  Zamawiający wskazuje konieczność przeniesienia na Niego praw własności intelektualnej. 11.               Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych. 12.     Zamawiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie musiał przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy. Informacje dotyczące art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1.            Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a)             wykonanie robót ziemnych; b)           wykonanie robót związanych z budową oświetlenia; c)                wykonanie robót drogowych. 2.              Wykonywanie wskazanych czynności powinno wypełniać warunki powstania stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), tj. stosunek pracy jest zobowiązaniem pracownika względem pracodawcy do wykonywania wyznaczonego rodzaju pracy, która przebiega w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie, a także odbywa się pod kierownictwem. 3.         Wykonawca i Podwykonawca w celu potwierdzenia warunków, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt IV b 2 oraz umowy o pracę tych osób (dopiero na etapie realizacyjnym). 4. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, wynagrodzenia). Do zidentyfikowania powinny być możliwe: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. 5. Zamawiający w celu spełnienia zapisów może również zażądać oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6.      W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 7.             Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony w okresie umownym przypadek.

 

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233200-1

45233290-8

45233293-9

71320000-7

71000000-8

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-10

Okres w miesiącach       Okres w dniach                Data rozpoczęcia             Data zakończenia

2019-05-10

2018-10-12

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia robót budowlanych: 12.10.2018 r. – dla ul. Krótkiej (odcinek N) 10.05.2019 r. – dla całości projektu

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a)  wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości min. 500 metrów z przynajmniej jednostronnym chodnikiem LUB drogę rowerową z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości min. 500 metrów, wraz z załączeniem dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo i terminowo ukończone. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. b)   dysponuje pracownikiem/osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawniającym do projektowania dróg rowerowych lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją dróg rowerowych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumentem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; lub Wykonawca wskazuje Zamawiającemu na ogólnodostępne i elektroniczne bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać takie dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, sporządzony według wzoru Zamawiającego - załącznik nr 5 wraz z dokumentami wskazującymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo i terminowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na wykonaniu drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości min. 500 metrów z przynajmniej jednostronnym chodnikiem LUB jedną drogę rowerową z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości min. 500 metrów. Zamawiający nie dopuszcza, aby wykaz dotyczył robót w okresie dłuższym niż 5 lat, przed upływem terminu składania ofert. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje pracownikiem/osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) – uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie uprawniającym do projektowania dróg rowerowych lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją dróg rowerowych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dowód wniesienia wadium. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO według wzoru z załącznika nr 14 – jeżeli dotyczy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć zobowiązanie innych podmiotów, (w trybie art. 22a ustawy Pzp), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca będzie polegał. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium:

1.            Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.    Wadium może być wniesione w: a)        pieniądzu; b)     poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)  gwarancjach bankowych; d)      gwarancjach ubezpieczeniowych; e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3.               Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Powiatowy Banku Spółdzielczym w Złotoryi, nr rachunku 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050, z dopiskiem na przelewie: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych” – I ETAP 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.   Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a)                pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b)    innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.             Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach jak określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.  Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy PZP.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria                                              Znaczenie

cena                                     60,00

okres terminu gwarancji              20,00

czas reakcji na usunięcie usterek             20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.            Zamawiająca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.     Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez Strony. 3.            Zamawiająca określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 3.1.                zmiana terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy spowodowane: a.         zmianą zakresu robót wynikającą z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, b.     koniecznością wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień, itp., c.  koniecznością wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, d.         zmianami przepisów w trakcie realizowania zadania, które skutkują potrzebą dokonania zmian w projekcie lub uzgodnieniach, e.  koniecznością wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów administracyjnych, np. nadzoru budowlanego, itp., f. nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi lub okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g. działaniami siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) – nie uważa się za element zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być brany pod uwagę, h.  rezygnacją Zamawiającej z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 17 ust.1 umowy, i.     trudnymi warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., j.              stwierdzeniem podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie dało się przewidzieć i stwierdzenie których będzie miało realny wpływ na realizację, lub konieczność zmiany trasy, k.                innymi przyczynami zewnętrznymi nie zależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujące niemożliwością przeprowadzenia działań w celu wykonania umowy. 3.2.            Zmiany osobowe: a.      zmiana osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego, b.             zmiana osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, lub innych ustawach, c.             zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 3.3. Zmiany Wykonawcy na podstawie art.144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 3.4. Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych. 3.5. Zmiany płatności, w przypadku zmiany terminów płatności, wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 3.6. Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3.7.              Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a.          siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, c.       uzasadniona rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4.          W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionej powyżej okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 5.            Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania wyrażenia do takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 6.             W przypadku konieczności przedłużenia terminu umownego w przypadkach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks), w terminie co najmniej 10 dni przed dniem upływu terminu zakończenia umowy, wraz z pisemnym uzasadnieniem, a Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu zakończenia umowy. 7.                Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: a.         ograniczenie przedmiotu świadczeń, jeśli taką możliwość przewiduje niniejsza umowa, b.             zmiana danych zawiązanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c.            zmiany danych teleadresowych, d.                zmiany osób wskazanych do kontaktów pomiędzy Stronami. 8.               Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki i straty wynikłe z powodu braku aktualizacji danych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-20, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:             Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.      W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).       Pańskie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak WFZ.271.2.2018.       Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.                Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.               Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.    W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.         Posiadają Państwo: −    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; −      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych** **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; −          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; −           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Państwu: −        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −                na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

DO POBRANIA - załącznik nr 10 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Gmina Miejska Złotoryja informuje, że uzupełniła specyfikację istotnych warunków zamówienia o załącznik nr 17 – Oświadczenie w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO a wraz z tym, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść siwz.

Zmienił się termin składania ofert. Aktualnie obowiązującym terminem składania i otwarcia ofert jest 22.06.2018 r. (piątek). Inne zapisy siwz pozostały bez zmian.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:05.06.2018 16:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Borek
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2018 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 50