Protokół Nr 0002.XXXVIII.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał.

Następnie przywitała obecnych na sesji radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego: Zastępcę Burmistrza Andrzeja Ostrowskiego i Skarbnika Grażynę Soję, Radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz Marię Filipowicz – Kierownik Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 14     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.
5. Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. Opieka zdrowotna w mieście.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1. – w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
6.2. - zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
6.3. - w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XXXVII.313.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
6.4. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.”
6.5. - w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
6.6. - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

II. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXVII.2018 z sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 r.

III. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
W imieniu nieobecnego Burmistrza najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego omówił Zastępca Burmistrz Andrzej Ostrowski. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

IV. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:
Radny Franciszek Słaby:
1. Zmieniło się prawo wodne – czy zalew jest traktowany jako kąpielisko czy jako miejsce do kąpieli?
2. Jakie są wnioski nt. testu autobusu miejskiego?

Radny Bogdan Łoś (pisownia oryginalna):
1. Ulica Łąkowa:
a). poprawa nawierzchni drogi prowadzącej do posesji nr 17 – droga została utwardzona grubym grysem, który powoduje uszkodzenia opon pojazdów jadących tą ulicą
b). zabezpieczenie wejścia do budynku stodoły znajdującej się przy tej ulicy z uwagi na to, że belki i słupy drewniane stanowiące konstrukcję tego obiektu zostały częściowo zdemontowane i obiekt może grozić zawaleniem.
2. Place zabaw:
a). ul. Zagrodzieńska:
- na w/w placu w latach ubiegłych została zdemontowana piaskownica, tzn. zdjęto obudowę – konstrukcję i pozostał piasek częściowo przerośnięty trawą, na którym bawią się dzieci (stwierdziłem to osobiście). Wnioskuję o ponowne zamontowanie piaskownicy wraz z wymianą piasku.
- wg protokołu typowania prac po przeglądzie ujęto: brak zamykania w furtce; wyregulować. Wg mojej oceny ogrodzenie drewniane placu powinno być naprawione w całości tj. poprawa słupków stanowiących ogrodzenie (płotek jest pochylony) i całość pomalowana. 
b). ul. Piastowa:
- wg protokołu prac huśtawa wagowa jest do likwidacji. Wnioskuję o naprawę w/w huśtawki lub zamontowanie podobnej z placów zabaw przeznaczonych do likwidacji. Po zlikwidowaniu tej huśtawki na placu będzie bardzo mało urządzeń zabawowych. Wnioskuję też o zamontowanie na tym placu huśtawki podwójnej, która została zdemontowana w ubiegłych latach (ok. 3 lat temu), a nowej w tym miejscu nie ma do chwili obecnej. 
- w rozmowie z mieszkańcami wnioskowali oni o zamontowanie ogrodzenia oddzielającego plac bezpośrednio przylegający do drogi dojazdowej do budynku; podzielam w całości propozycję mieszkańców z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci
- proszę o zamontowanie kosza na śmieci przy tym placu

3. ul. Piastowa:
- budynek 6a i 6b - mieszkańcy pytają o plany Urzędu Miejskiego co do remontu tego budynku
- przejazd pomiędzy budynkami – konstrukcja z piaskowca w części górnej mocno spękana, z odpadającym tynkiem
4. ul. Zagrodzieńska – proszę o wykoszenie boiska
5. Wiata przystankowa na ul. Kolejowej – kiedy zostanie wykonana?

Radny Dariusz Dobosz:
Chciałbym zapytać o termin rozpoczęcia robót na ul. Bukowej?

Radny Waldemar Wilczyński (pisownia oryginalna):
1. w ramach remontów cząstkowych uzupełnić ubytki w drodze – ul. Cmentarna wzdłuż Cmentarza Komunalnego
2. uporządkować tereny zielone pomiędzy ul. Rzemieślniczą a dyskontem Biedronka przy ul. Legnickiej (obecnie jest tam wielkie wysypisko śmieci)
3. wykonanie utwardzonego dojścia do gniazda pojemników na odpady przy ul. Rzemieślniczej oraz objęcie tego terenu koszeniem (w chwili obecnej mieszkańcy sami wykaszają, aby dojść do pojemników)
4. zabezpieczyć studzienkę kanalizacyjną przy ul. Rzemieślniczej (wokół studzienki widoczne wyrwy w ziemi, z których często wychodzą szczury).

Radny Adam Bartnicki:
1. Problem wjazdu/wyjazdu na os. Monte Cassino – miało być porozumienie z DSDiK w tej sprawie, czy coś wiadomo?
2. Działki budowlane przy ul. Wiejskiej, Miodowej – są tam działki, uzbrojone, ludzie pytają czy można te działki sprzedać? Robi się tam wysypisko śmieci, gruzu, ziemi.

Radny Józef Banaszek:
Kiedy podjęto decyzję o likwidacji pomnika przy pl. Lotników Polskich była mowa o pracach nad innym sposobem upamiętnienia walczących. Czy są podjęte jakieś kroki w tym kierunku?

Radna Irena Mundyk:
Pytanie o ul. Broniewskiego – czy są tam podjęte jakieś prace?

Radna Ewa Miara:
1. Wykonanie elewacji na sąsiadującym z UM budynku; było wysłane pismo do UM z prośbą o naprawę, bez odpowiedzi. Proszę, aby na pisma odpowiadać.
2. Prośba o naprawę/remont drogi na cmentarzu. Chodzą tam ludzie starsi, mają pretensje o jej stan. Plac przed kościołem należy do parafii, ale droga jest miejska. Jeżdżą tam ciężkie samochody, droga niszczeje.

V. PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI. OPIEKA ZDROWOTNA W MIEŚCIE.
Przewodnicząca Ewa Miara poinformowała, że przedstawiciele Przychodni Rejonowej w Złotoryi w miesiącu maju gościli na 2 komisjach Rady Miejskiej, na których szczegółowo omówili pracę Przychodni w roku 2017, problemy oraz sytuację finansową. 
Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Adamowi Bartnickiemu – przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych RM. Przewodniczący powiedział, że w związku z tym, że temat funkcjonowania Przychodni Rejonowej był tematem głównym w maju, odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Przychodni Rejonowej, w którym, obok radnego A. Bartnickiego, wzięła udział radna Irena Mundyk. Zostały omówione wszystkie aspekty jej funkcjonowania, a także został przyjęty bilans finansowy jednostki. Również na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów tematy były omawiane oraz ocenione w sposób pozytywny. Zauważył, że praca Pani Kierownik jest oceniana w sposób formalny, na komisjach, ale także w sposób nieformalny – w postaci anonimów.  Na wszystkie pytania udzieliła odpowiedzi. Poprosił, by Pani Kierownik, w ramach uzupełnienia informacji, przedstawiła stan przygotowania jednostki do wymogów wchodzącego w dniu następnym rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Pani Maria Filipowicz w szeroki sposób przedstawiła stan przygotowań Przychodni do nadchodzących zmian. Poinformowała m.in. o przeszkoleniu personelu w tym zakresie, modernizacji miejsca wydawania wyników laboratoryjnych, obowiązku czytelnego podpisu pacjenta potwierdzający odbiór kopii dokumentów oraz prowadzeniu rejestru wydanych dokumentów. Poinformowała o zmianach podczas rejestracji pacjentów (jeden pacjent przy okienku, legitymowanie dowodem osobistym) oraz o działaniach zmierzających do numerkowego przyjmowania pacjentów w celu unikania używania nazwisk. Wprowadzono upoważnienia do szeregu czynności oraz rejestr tychże upoważnień. Pani Kierownik wyraziła także nadzieję, że pacjenci wykażą się wyrozumiałością i zrozumieniem, iż wprowadzone zmiany leżą w ich interesie. 
Przewodnicząca Ewa Miara pogratulowała działalności placówki oraz podziękowała Pani Marii Filipowicz za przedstawione informacje.
Informacje z działalności Przychodni Rejonowej w roku 2017 stanowią załącznik do protokołu. 

VI. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ:
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 23 maja br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Członkowie Komisji  jednomyślnie zagłosowali za skierowaniem uchwały pod obrady sesji.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.317.2018  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja br. projekt uchwały zmieniający uchwałę ws. ustalenia zasad wynajmowania lokali został jednogłośnie przyjęty.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.318.2018  zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
Na tym samym posiedzeniu Komisji Gospodarczej został także przyjęty jednogłośnie projekt kolejnej uchwały zmieniający uchwałę o pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, o czym poinformował przewodniczący komisji Dariusz Dobosz.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.319.2018  w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XXXVII.313.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz zrelacjonował, że również projekt kolejnej uchwały został jednomyślnie zaaprobowany przez radnych obecnych na posiedzeniu komisji w dniu 22 maja br.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.320.2018  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.”

Przewodnicząca Ewa Miara przypomniała, że na poprzedniej sesji poinformowała radnych o wpłynięciu skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja. Poprosiła radnego Leszka Antonowicza przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM o wypowiedź w tej sprawie. Radny Leszek Antonowicz powiedział, że zwykle Rada przychyla się do rozpatrzenia wszelkich skarg mieszkańców, takie jest prawo mieszkańców, żeby się zwracać do organu, jakim jest Rada Miejska, ze skargą. Do tej pory radni godzili się na rozpatrywanie skarg. 
Głos zabrała również radca prawny Barbara Szynkowska, która poinformowała radnych o tym, że Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił zażalenie skarżących na nadanie klauzuli wykonalności eksmisji i wskazał, że lokal, który został wskazany jest prawidłowy.   
Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw -   0    wstrzymało się  -  2 (W. Grocki, M. Gagatek)
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.321.2018  w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Następnie radny Dariusz Dobosz poinformował, że także uchwała dot. regulaminu czystości została jednomyślnie przyjęta przez radnych obecnych na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dn. 22 maja br.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVIII.322.2018   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja


O godz. 14.15 Przewodnicząca Ewa Miara zarządziła przerwę.
Obrady zostały wznowione o godz. 14.25.

VII. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH
Zastępca Burmistrza Andrzej Ostrowski odpowiadał na poszczególne zapytania radnych:

Ad. wniosku radnego Franciszka Słabego:
1. Zgodnie z decyzją Wód Polskich zalew to nie jest kąpielisko, jest to miejsce do kąpieli.
2. Wnioski nt. testowej jazdy autobusu miejskiego są opracowywane. Zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

Ad. wniosków radnego Bogdana Łosia:
1. stodołę zabezpieczymy, trwają już przymiarki do tego jak to zrobić. 
2. Prace na placach zabaw będą sukcesywnie realizowane pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Burmistrza. Posprawdzamy te sprawy, o których radny mówił.
3. ul. Piastowa 6 - remont tego budynku nie był ujęty w planach remontowych; zweryfikujemy ten budynek. Przyjrzymy się również tej bramie, sprawdzimy jej stan.
4. Wiaty przystankowe są zamówione, oczekujemy na ich dostarczenie.

Ad. wniosku radnego Dariusza Dobosza:
Było ciężko ze znalezieniem projektanta, mamy takie czasy, że to my musimy zabiegać o projektantów. Ale już prace trwają, chcielibyśmy je zakończyć do końca sierpnia. 

Ad. wniosku radnego Waldemara Wilczyńskiego:
Ul. Rzemieślnicza - przejedziemy się ze służbami przez miasto i postaramy się te sprawy pozałatwiać. 
Radny W. Wilczyński dodał, że najważniejszy jest ten teren do koszenia, ponieważ mieszkańcy muszą kosić, aby dojść do pojemników.
A. Ostrowski powiedział, że był niedawno na ul. Rzemieślniczej, tam mieszkańcy starają się o dzierżawy, nawet ogrodzili częściowo, doskonale dają sobie radę. Kosimy sukcesywnie,    jest maszyna, która to realizuje, czasem ludzie dokaszający są trochę spóźnieni.
Radny W. Wilczyński wspomniał o terenem na końcu ul. Rzemieślniczej.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że są w planie prace zmierzające do zrobienia tam boiska, ze względu na ilość chłopców mieszkających w tym miejscu, którzy chętnie grają w piłkę nożną. 
Co do ul. Cmentarnej - w zakresie robót cząstkowych jest to ujęte, będzie wykonane.

Ad. wniosku radnego Adama Bartnickiego:
1. Prowadzimy rozmowy w tym względzie, te rozmowy są dość trudne. Jest kilka tematów, które chcemy z DSDiK zrealizować, m.in. ten zjazd. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. 
2. Nie wszystkie działki są w pełni uzbrojone, zostanie przeprowadzona analiza możliwości sprzedaży przedmiotowych gruntów

Ad. wniosku radnego Józefa Banaszka:
Na stworzenie czegoś porządnego trzeba mieć duże środki finansowe. Chcielibyśmy skorzystać z jakiegoś programu, jest taka możliwość więc pracujemy nad tym. 

Ad. wniosku radnej Ireny Mundyk:
Zostanie to posprzątane. Najprawdopodobniej usypiemy tam muldę z ziemi tak, aby nie można było wjeżdżać samochodami na to boisko.

Ad. wniosku radnej Ewy Miary:
na chwilę obecną nie odszukałem pisma, o którym była mowa. Przekażę na pewno informację na ten temat. 

IX. SPRAWY RÓŻNE
Przewodnicząca Ewa Miara powiedziała, że rzadko na tej sali można usłyszeć pozytywne głosy. Częściej są to pretensje i problemy, ale są i dobre momenty, o których trzeba wspomnieć. Zgłaszałam likwidację pewnych urządzeń przy ul. Mickiewicza i na drugi dzień było to zrealizowane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprosiła wszystkich do udziału w historycznym korowodzie oraz innych imprezach podczas nadchodzących Dni Złotoryi.  

Głos zabrał Radny Władysław Grocki. Poinformował, że dotarli do niego ludzie z pytaniem, czy jesteśmy w stanie uruchomić przywileje dla weteranów. Jest ich na terenie miasta ok. 15 osób, tych, którzy brali udział w różnego rodzaju misjach. Kilka miast w Polsce uruchomiło specjalne karty dla weteranów, korzystają oni z ulg, np. wejść na basen itp. Radny podkreślił, że sygnalizuje ten temat jako sprawę do przemyślenia – czy jest sens, czy mamy takie możliwości.

Radny Dariusz Dobosz powiedział, że bardzo pozytywnie został odebrany pomysł festiwalu foodtrack’ów. 

Sesja została zakończona przez Przewodniczącą o godz. 14.45.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1598

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara


Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVIII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.06.2018 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.06.2018 14:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 72