wersja do wydruku Piotr Rewig 26.06.2018 10:13

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. RACHUBY w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Burmistrz Miasta Złotoryja
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. RACHUBY
w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.)
 • wykształcenie wyższe I stopnia,
 • minimum 3 lat doświadczenia w rachubie płac.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów dotyczących ZUS;
 • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy – ordynacja podatkowa;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • obsługa programu Płatnik, PEFRON;
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac i zasiłków, rozliczanie ZUS i podatku, rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PEFRON;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • ewidencja i analiza opłat z tytułu windykacji od zaległości;
 • prowadzenie ewidencji należności nieprzypisanych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 • prowadzenie według klasyfikacji budżetowej rejestru dochodów;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów 76 8779 141.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby”, w terminie do 10 lipca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. RACHUBY w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2018 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż