Protokół Nr 0002.XXXIX.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca przywitała przybyłych na sesję: radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawnego Barbarę Szynkowską.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 12     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Wręczenie wyróżnień:
- Zbigniewowi Soi – za organizację Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota oraz wspieranie przedsięwzięć promocyjnych
- Arturowi Kubie – za organizację turnieju sportowego 
- Adamowi Skórce – za organizację I Biegu Ulicznego „Złota Dycha”
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.
6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotoryja
7. Podjęcie pakietu uchwał:
7.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r.
7.2. – w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja 
7.3. - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
7.4. - w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
7.5. - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
7.6. - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
7.7. - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.8. – w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja
7.9. – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
8. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.


II.WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ
Wyróżnienia z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącej RM Ewy Miary otrzymali następujący złotoryjanie:
- Zbigniew Soja – za organizację Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota oraz wspieranie przedsięwzięć promocyjnych
- Artur Kuba – za organizację Międzynarodowego Memoriałowego Turnieju Piłki Ręcznej im. Michała Stalskiego
- Adam Skórka – za organizację I Biegu Ulicznego „Złota Dycha”.


III. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXVIII.2018 z sesji, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.


IV. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
Burmistrz Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

V. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:
Radni złożyli następujące wnioski i zapytania:
Radny Bogdan Łoś:
1. Czy są wnioski dotyczące testu autobusu? Czy zapadły już jakieś decyzje?
2. Odnośnie placu przy ul. Dworcowej – a tam powstać siłownia „pod chmurką”, teren ten wymaga uporządkowania, potrzebna jest też ławka oraz koszenie trawy.
3. Proszę o zamontowanie koszy na śmieci przy ul. 3 Maja.
Radny Józef Banaszek:
1. W budżecie są zapisane pieniądze na Drogę Biednego Grzesznika, był też taki projekt w Złotoryjskim Budżecie Obywatelskim. 
2. Chciałbym wesprzeć głosy nt. postawienia ławek w mieście, potrzebne również ławki w rynku.
Radny Franciszek Słaby:
Kiedy otwieramy kąpielisko-zalew?
Radny Andrzej Kocyła: 
Proszę o sprawdzenie parkingu przy ul. Złotej – są tam zbyt wysokie krawężniki, auta zrywają zderzaki.
Radny Marcin Gagatek:
Będą budowane drogi rowerowe i przedłużenie ul. Leszczyńskiej – czy te prace będą prowadzone równocześnie i kiedy?


VI. ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA 
Przewodnicząca Ewa Miara przeszła do realizacji pkt 6 porządku obrad, a mianowicie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2017 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium.
Zapoznała Radę z art.270  ust. 3 i 4 oraz art. 271 ust. 1  ustawy o finansach publicznych, a także art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które nakładają na Radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Udzieliła głosu Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu, który powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie - w dniu 27 marca 2018 r. Sprawozdanie zostało omówione na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania. Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 61.842.045,69  zł, zaś wydatki w wysokości  59.779.901,37  zł. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Burmistrz podziękował radnym za współpracę przy realizacji zeszłorocznego budżetu. W szczególności podziękował członkom Komisji Rewizyjnej, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej. Burmistrz wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2017 i udzielenie absolutorium.

Następnie głos zabrali Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej:
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk powiedziała, że sprawozdanie było szczegółowo omawiane na komisji, wszelkie zmiany były przyjmowane jednogłośnie, nie było żadnych zastrzeżeń co do zmian budżetu, wszystkie zostały ocenione pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Waldemar Wilczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaakceptowała sprawozdanie finansowe za 2017 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła zakomunikował, że komisja również pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok ubiegły.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że również Komisja Gospodarcza  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

Po zaopiniowaniu wykonania budżetu przez poszczególne komisje, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś odczytał Uchwałę Nr X/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Złotoryja za rok 2017.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2017.
Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła uchwałę nr 0007.XXXIX.323.2018 w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2017.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz. Odczytał on opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2018 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok 2017. Zwrócił uwagę na to, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie zawierała żadnych uwag co do realizacji budżetu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby zapoznał radnych z Uchwałą nr X/28/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2018 roku                 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2017 rok.

Przewodnicząca RM Ewa Miara, przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzielenie absolutorium, przypomniała, że ustawowy skład Rady to 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, zaś bezwzględna większość to 8.

Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła uchwałę nr 0007.XXXIX.324.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2017.

Burmistrz podziękował radnym za pozytywną ocenę. Podziękował także Skarbnikowi Miasta p. Grażynie Soi za jego realizację, swoim współpracownikom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi. 

O godz. 14.45 Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach.
Sesja została wznowiona o godz. 15.00
Obrady opuścił radny Waldemar Wilczyński, Rada w dalszej części obradowała w składzie 11 radnych.

VII. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 13 czerwca br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Członkowie Komisji zagłosowali: za - 9 radnych, wstrzymało się - 1.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.325.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r.

Na tym samym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem kolejnego projektu uchwały – w sprawie wieloletniej prognozy finansowania, o czym poinformowała jej Przewodnicząca Irena Mundyk.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.326.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że na posiedzeniu Komisji  projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi został szczegółowo omówiony, radni 10 głosami „za” zaakceptowali projekt.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.327.2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

W zastępstwie nieobecnych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Przewodnicząca Ewa Miara zreferowała, że na posiedzeniu w/w Komisji kolejny projekt uchwały - w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych została jednomyślnie przyjęta przez radnych.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.328.2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dn. 11 czerwca br. został omówiony i jednomyślnie zaakceptowany projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – o czym poinformował Przewodniczący Komisji Andrzej Kocyła.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.329.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

Przewodniczący Andrzej Kocyła przekazał, że na tym samym posiedzeniu Komisji został także omówiony projekt zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli, który również został zaakceptowany przez wszystkich obecnych na Komisji radnych.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.330.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

Przewodniczący Dariusz Dobosz poinformował, że na czerwcowym posiedzeniu Komisji Gospodarczej został omówiony projekt uchwały dotyczący świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Został on zaaprobowany przez obecnych na komisji radnych.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.331.2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę   za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz zrelacjonował przebieg prac nad rozpatrzeniem skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja, która została złożona przez mieszkańców. Przypomniał, że na majowej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi radny upoważnili uchwałą Komisję Rewizyjna do rozpatrzenia skargi. Odbyły się 2 posiedzenia Komisji w tej sprawie – w dniach 11 i 13 czerwca 2018 r. Posiedzenia te były niejawne. Przewodniczący odczytał opinię zawierającą wnioski z przeprowadzonej kontroli. Komisja Rewizyjna, w wyniku przeprowadzonych prac, uznała skargę za bezzasadną. 
Przewodnicząca Ewa Miara skomentowała, iż współczuje pracy przy tak trudnym temacie, jednak – jak zaznaczyła – opinia Komisji Rewizyjnej jest dla rady wiążąca i ostateczna. 
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.332.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przewodnicząca Ewa Miara powiedziała, że kolejna uchwała – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza była dyskutowana na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów. Jej Przewodnicząca Irena Mundyk zrelacjonowała, że radni przyjęli przedstawiony projekt uchwały głosami: za – 9, wstrzymał się – 1, przeciw – 0. 
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXIX.333.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja.


VIII. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH
Burmistrz Robert Pawłowski odpowiadał na poszczególne zapytania radnych:

Ad. wniosków radnego Bogdana Łosia:
1. Odbiór autobusu był pozytywny. Opracowujemy propozycje rozkładu jazdy, następnie przystąpimy do rozmów z przewoźnikami. Jesteśmy zbyt małym miastem, żeby kupować tabor i utrzymywać pracowników. Jest to bardzo poważne zobowiązanie. Trwają także rozmowy z inwestorami nt. dojazdów pracowników.
2. Plac ten ma trzech właścicieli, do miasta należy teren porośnięty drzewami. Tam też będzie wykonywana siłownia i plac zabaw, w związku z tym teren zostanie uporządkowany.
3. Kosze zostaną dostawione w najbliższym czasie.

Ad. wniosku radnego Józefa Banaszka:
1. W budżecie są zapisane środki na remont szubienicy – nie na Drogę Biednego Grzesznika. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez LGD Partnerstwo Kaczawskie, na który został złożony projekt dot. remontu szubienicy. Praktycznie te pieniądze mamy pewne, ponieważ suma środków, o które wystąpiły gminy, jest mniejsza niż suma środków na ten cel przeznaczonych. Nie mamy jeszcze możliwości uruchomienia tych pieniędzy. Po rozstrzygnięciu konkursu i sprawdzeniu budżetu podejmiemy decyzję odnośnie Drogi Biednego Grzesznika, ponieważ chcielibyśmy komplementarnie zrealizować ten pomysł.
2. Wiele ławek został zlikwidowanych, ponieważ wnioskowali o to mieszkańcy. Widzimy potrzebę ich zamontowania. W związku z rozwojem monitoringu mamy możliwość obserwacji większego obszaru miasta. 

Ad. wniosku radnego Franciszka Słabego:
Od 1 lipca kąpielisko będzie działać. Radca prawny Barbara Szynkowska dopowiedziała, że mamy pozwolenie wodno-prawne na kolejne kilka lat i zalew nie jest objęty ustawą „Prawo wodne”.

Ad. wniosku radnego Andrzeja Kocyły: 
Parking zostanie sprawdzony i w razie potrzeby naprawiony.

Ad. wniosku radnego Marcina Gagatka:
Przetarg na drogę rowerową został już ogłoszony. Jeśli chodzi o drogę łączącą ul. Hożą z Krzywoustego - dopiero będzie projektowana. Nie będzie to duża droga, jednak w znakomity sposób ułatwi komunikację na terenie naszego miasta. Należy zwrócić uwagę, że na złotoryjskiej podstrefie pracuje w tej chwili ok. 800 osób, a w przyszłości będzie ich o ok. 50% więcej. Budowa tego łącznika ma bardzo duży potencjał.

IX. SPRAWY RÓŻNE
Przewodnicząca Ewa Miara powiedziała, że poruszany na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów temat pomocy dla weteranów będzie rozpatrzony w przyszłości, ponieważ musi zostać rozpoznany.
Przekazała także pozdrowienia od nieobecnej radnej Agnieszki Zawiślak.
Życzyła miłych wakacji i udanych urlopów.

Sesja została zakończona o godz. 15.26.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1617&akcja=artykul


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara


Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIX.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2018 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2018 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 39