wersja do wydruku Piotr Rewig 12.07.2018 13:39

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego; Działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren prawie płaski, nieogrodzony, zakrzaczony, z pojedynczymi drzewami, z czego kilka o pierśnicy większej niż 20 cm zlokalizowanych przy rowie i obrzeżni w południowej części nieruchomości. Przez działkę 93/4 przebiega rów melioracyjny. Wzdłuż drogi biegnie chodnik. Wjazd jest wykonany w południowej części nieruchomości.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: działka nr 93/3 – Ba – Tereny przemysłowe (1,5463 ha), W – Rowy (0,0064 ha), działka nr 93/4 – Ba – Tereny przemysłowe (0,8279 ha), W – Rowy (0,0456 ha), działka nr 93/5 – Ba – Tereny przemysłowe (0,7830 ha).

Cena nieruchomości [zł]: 1 105 248,48 zł brutto, (898 576,00 zł netto plus 23% VAT – 206 672,48 zł)

Wadium [zł]: 120 000 zł do dnia 14 września 2018 r.

Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 12 000 zł

Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11:00

Księga wieczysta: LE1Z/00015508/6

Uzbrojenie: Przez działkę 93/5 biegnie stara sieć kanalizacji lokalnej – do likwidacji. Wzdłuż drogi przy granicy działki biegną sieci uzbrojenia terenu: sieć telekomunikacyjna, gaz, energia elektryczna, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Część sieci przebiega przez teren działki.

Przeznaczenie w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.272.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 08.12.2017 r., poz. 5173): 4PSU – tereny zabudowy przemysłowej, składowej i/lub usługowej. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie nabycia nieruchomości od Gminy w przypadku, gdy Nabywca w terminie 18 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie wybuduje, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę obiektu o minimalnej powierzchni zabudowy 1 000 m² i nie uzyska pozwolenia na jego użytkowanie.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 06.07.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

B u r m i s t r z 
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 13:39